Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.7 จำนวนผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นลัานนา และกลุ่มชาติพันธุ์
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. การผลิตสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้นพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 1,097,300.00 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ไทย
2. การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทย สำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 210,205.00 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อ เพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 450,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
4. การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 กรกฏาคม 2545 - 30 ธันวาคม 2559 333,071.00 Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา
5. การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 กรกฏาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 24,000.00 THEVARAYA CO.,LTD. ไทย
6. การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 15 สิงหาคม 2557 - 14 กรกฏาคม 2558 12,940.00 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
7. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 922,488.00 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
8. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 450,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
9. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 23 ธันวาคม 2557 - 18 กันยายน 2558 400,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
10. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 31 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2557 186,038.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
11. การผลิตข้าวเหนียวดำเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 50,820.00 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
12. ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 16 กรกฏาคม 2555 - 15 กรกฏาคม 2558 211,872.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไทย
13. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 3 มีนาคม - 27 พฤศจิกายน 2557 215,094.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
14. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้โครงการ การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 26 กุมภาพันธ์ - 23 ตุลาคม 2557 24,160.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
15. โครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดิน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2558 300,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
16. โครงการปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 400,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
17. โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 250,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
18. โครงการสำรวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 100,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
19. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 900,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
20. งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 375,000.00 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
21. การใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558 3,365.00 ทุนส่วนตัว -
22. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 400,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
23. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 20 มีนาคม - 14 ธันวาคม 2557 103,321.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
24. การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือก และซังข้าวโพด ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 26 สิงหาคม 2558 90,934.00 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
25. การใช้สารสกัดจากสาหร่าย และโปรไปโอติกส์เป็นสารเร่ง การเจริญเติบโตต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน ไส้สัณฐาน hindgut ห่วงโซ่สั้นกรดไขมัน และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 1,973.00 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
26. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 150,000.00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
27. การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพ การเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 4 ธันวาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2558 1,000,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
28. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 15 ธันวาคม 2557 - 10 กันยายน 2558 550,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
29. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 2,147,945.00 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
30. แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 1,600.00 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
31. ทางเลือกระบบการผลิตทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 277,787.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไทย
32. การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ) ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 26 มีนาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 305,017.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
33. การวิเคราะห์ระบบสังคมนิเวศเกษตรแบบองค์รวม เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559 848,529.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไทย
34. การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 23 กรกฏาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 103,125.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทย
35. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 1,956,117.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไทย
36. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียน และชุมชน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 1,973,950.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทย
37. การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 9 มกราคม - 25 กันยายน 2558 900,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
38. การใช้เปลือกผลกาแฟจากกระบวนการแปรรูป โดยวิธีเปียกเพื่อการผลิตเห็ด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 109,315.00 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS