Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการเกษตร
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน การดำเนินงานตามเกณฑ์
1 มีแผนการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์ฯ มีแผนการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 มีการดำเนินงานตามงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3 มีการดำเนินงานตามงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4 มีการดำเนินงานตามงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ศูนย์ฯ มีการดำเนินโครงการจำนวน 93 โครงการจากทั้งหมด 93 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100
5 มีการดำเนินงานตามงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ศูนย์ฯ มีการดำเนินโครงการร้อยละ 100
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS