Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.28 จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ รายชื่อนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558
(รายงานตัวผ่านสำนักทะเบียนฯ)
รหัส สาขาวิชา
1.ผู้ด้อยโอกาส
1. นางสาว กัลยา ยืนยง 58081011 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
2. นาย กิตติกานต์ ศรีบัวขำ 580810118 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
3. นาย จตุพร มีทอง 580810132 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
4. นาย ธิติ อินชายเขา 580810219 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
5. นาย รณกฤต พร้อมสุภา 580810298 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
6. นางสาว ศุภรักษ์ มาลาคำ 580810346 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
7. นาย สรธร ธิติสุทธิ 580810352 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
8. นางสาว หฤทัย คำตั๋น 580810393 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
9. นาย อภิวัฒน์ ตานตอง 580810402 เกษตรศาสตร์ทั่วไป
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS