Loading...
PA = ตัวชี้วัดตามแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2558
Plan11 = ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (2555-2559) ปีงบประมาณ 2558
Action Plan = ตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
EdPEx = ตัวชี้วัดตามแนวทาง SAR EdPEx ปีการศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์
PA Plan11 Action Plan EdPEx PA Plan11 Action Plan EdPEx
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ร้อยละ 100 - - - 100.00 - - -
1.2 จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 - - - 2 - - -
1.3 จำนวน International course กระบวนวิชา 60 - - - 95 - - -
1.4 จำนวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) หลักสูตร 9 - - - 9 - - -
1.5 จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ทุน 5 - - - 0 - - -
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี คน 32 - - - 42 - - -
1.7 จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor) คน 4 - - - 4 - - -
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร/กระบวนวิชา 692 - - - 663 - - -
1.10 จำนวนหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตร - - ป.ตรี 1
ป.โท 1
- - - ป.ตรี 0
ป.โท 0
-
1.11 จำนวนหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร - - ป.โท 1 - - - ป.โท 1 -
1.12 งบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทน บาท - - 50,000 - - - 0.00 -
1.13 จำนวนห้องที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ห้อง - - 1 - - - 1 -
1.14 จำนวนโครงการ / กิจกรรม (การจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ) โครงการ - - 1 - - - 1 -
1.15 จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี (ที่ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามความต้องการของศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล) หลักสูตร - - 2 - - - 2 -
1.16 จำนวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ - - 10 - - - 9.76 -
1.17 จำนวนครั้งของการบรรยายพิเศษโดย Guest Professors ครั้ง - - 5 - - - 1 -
1.18 จำนวนโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการ - - 5 - - - 6 -
1.19 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ - - 5 - - - -6.68 -
1.20 จำนวนโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นให้กับนักศึกษา โครงการ - - 2 - - - 3 -
1.21 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนเฉลี่ย - - 4 - - - 4.14 -
1.22 จำนวนนักศึกษาที่ไปเสนอผลงาน ดูงานฝึกอบรม ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ คน - - 10 - - - 13 -
1.23 จำนวนงบประมาณที่คณะเกษตรศาสตร์สนับสนุน (ให้นักศึกษาเข้าสู่สหกิจ/ฝึกงาน เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการเอกชนทั้งในและต่างประเทศ) บาท - - 50,000 - - - 63,000.00 -
1.24 มีผู้ประสานงานกลาง (สถานประกอบการของทุกสาขา) - - มีข้อมูลสถานประกอบการของทุกสาขา - - - ไม่ครบทุกสาขา -
1.25 ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ (จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจิตอาสา / จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำและความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคมพลวัต) ร้อยละ - - 90 - - - 0.00 -
1.26 จำนวนนักศึกษาที่เป็น Buddy คน - - มีจำนวน Buddy เท่ากับนักศึกษาต่างชาติ - - - 8 -
1.27 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) ร้อยละ - - 80 - - - 0.00 -
1.28 จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คน - / - - - 9 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สาขาวิชา 3 - 3 - 0 - 0 -
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย โครงการ 125 - 125 - 148 - 148 -
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผลงาน 3 - 3 - 5 - 5 -
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก บาท 70,000,000 - 70,000,000 - 82,993,443.17 - 82,993,443.17 -
2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน/ชิ้นงาน 200 - 200 - 203 - 203 -
2.6 จำนวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บทความ 130 - 130 - 138 - 138 -
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ร้อยละ 100 - 100 - 94.39 - 94.39 -
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผลงาน/ชิ้นงาน 2 - - - 2 - - -
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี ร้อยละ 100 - - - 83.33 - - -
2.10 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย(ทั้งภายในและภายนอก) บาท - - 70,500,000 - - - 87,357,701.33 -
2.11 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ โครงการ - - 25 - - - 60 -
2.12 จำนวนโครงการส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัยเรื่องสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย โครงการ - - 1 - - - 0 -
2.13 จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ โครงการ - - 10 - - - 56 -
2.14 จำนวนโครงการ วิจัยเชิงบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ โครงการ - / 5 - - 8 8 -
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ / กิจกรรม - - 1,500 - - - 1,545 -
3.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการด้านเกษตร แหล่ง - - 4 - - - 6 -
3.3 จำนวนฉบับของวารสารเกษตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับ - - 3 - - - 3 -
3.4 จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ - - - - - - - 0 -
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง ผลงาน 12 - - - 14 - - -
3.6 จำนวนรายได้รวมจากการให้บริการวิชาการ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) บาท - - 12,000,000 - - - 15,131,337.87 -
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ โครงการ/กิจกรรม 6 - - - 14 - - -
3.8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม โครงการ/กิจกรรม 2 - - - 1 - - -
3.9 จำนวนระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่สมบูรณ์และทันสมัย ระบบ - - 1 - - - 0 -
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food ผลงาน 12 - - - 40 - - -
3.11 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร - - 10 - - - 13 -
3.12 จำนวนผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้ ราย - - 10 - - - 10 -
3.13 จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน โครงการ - - 10 - - - 10 -
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลงาน 4 - - - 8 - - -
3.15 จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับการวิจัย โครงการ - - 10 - - - 13 -
3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการเกษตร ระดับ - / - - - 5 - -
3.17 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โครงการ - / - - - 13 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 จำนวนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและโครงการศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โครงการ - - 10 - - - 15 -
4.2 จำนวนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ - - 5 - - - 6 -
4.3 ระดับความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล ระดับ - - 4 - - - 0 -
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 20 - - - 20 - - -
4.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน โครงการ/กิจกรรม 4 - - - 6 - - -
4.6 จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุง ร้อยละ - - 10 - - - 26.32 -
4.7 จำนวนผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นลัานนา และกลุ่มชาติพันธุ์ ผลงาน - / - - - 38 - -
4.8 จำนวนผลงานที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม ผลงาน - / - - - 15 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
5.1 จำนวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 6 - - - 4 - - -
5.2 จำนวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program หลักสูตร 3 - - - 3 - - -
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ หลักสูตร 6 - - - 1 - - -
5.4 จำนวนสถาบัน / องค์กรต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ สถาบัน / องค์กร - - 2 - - - 2 -
5.5 จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound คน 54 - - - 80 - - -
5.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound คน 90 - - - 104 - - -
5.7 จำนวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย 7 - - - 3 - - -
5.8 จำนวนโครงการ / กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ / กิจกรรม - - 10 - - - 14 -
5.9 จำนวนหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ หลักสูตร - - 1 - - - 4 -
5.10 จำนวนแหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา แหล่งทุน - - 5 - - - 7 -
5.11 จำนวนโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โครงการ / กิจกรรม - - 5 - - - 5 -
5.12 จำนวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติที่มาดูงานปฏิบัติงาน ประชุม ฝึกอบรม หรือศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ คน - - 100 - - - 119 -
5.13 จำนวนโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โครงการ - - 2 - - - 2 -
5.14 จำนวนผู้ที่ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ คน - - 10 - - - 8 -
5.15 จำนวนงบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม วิจัย นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ บาท - - 1,000,000 - - - 106,000.00 -
5.16 จำนวนฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ อ้างอิงตามระบบฐานข้อมูล CMU-MIS ฐานข้อมูล - - 6 - - - 0 -
5.17 จำนวนโครงการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ โครงการ - / - - - 7 - -
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการในระดับคณะ ร้อยละ - - 90 - - - 81.20 -
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ระดับ 5 - - - 5 - - -
6.3 จำนวนระบบบริหารงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MIS และ ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ ระบบ - - 1 - - - 2 -
6.4 จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน บาท 127,000,000 - - - 156,825,767.54 - - -
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 100 - - - 100.00 - - -
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 90 - 90 - 95.12 - 95.12 -
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด ร้อยละ 80 - 80 - 77.37 - 77.37 -
6.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร ร้อยละ - - 80 - - - 80.6 -
6.9 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร ร้อยละ - - 80 - - - 82.8 -
6.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ - - 100 - - - 92.68 -
6.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ - - 30 - - - 24.39 -
6.12 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ - - 40 - - - 29.27 -
6.13 จำนวนองค์ความรู้ที่ทำการพัฒนาและจัดระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง - - 3 - - - 3 -
6.14 จำนวนโครงการ / กิจกรรมเพื่อการแสวงหา รายได้ โครงการ / กิจกรรม - - 5 - - - 24 -
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ 5 - - - 4.20 - - -
7.1.1 จำนวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) ทีมวิจัย 5 - 5 - 5 - 5 -
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) โครงการ 5 - 5 - 8 - 8 -
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) โครงการ/กิจกรรม 10 - 10 - 45 - 45 -
7.1.4 จำนวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี) สถาบัน/องค์กร 2 - - - 3 - - -
7.1.5.1 จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ผลงาน 2 - - - 0 - - -
7.1.5.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ผลงาน 2 - 2 - 0 - 0 -