Loading...
ตารางตัวชี้วัดเพื่อ การจัดทำคำรับรองการปฏับัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส่วนงาน คณะเกษตรศาสตร์ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ น้ำหนัก เป้าหมาย การดำเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล
25
4.4768
1.1192 ดี
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 3 100 100.00 5.0000 0.1500 ดีมาก
1.2 จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร 3 2 2 5.0000 0.1500 ดีมาก
1.3 จำนวน International course (ปีงบประมาณ 2557) กระบวนวิชา 3 60 95 5.0000 0.1500 ดีมาก
1.4 จำนวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร 3 9 9 5.0000 0.1500 ดีมาก
1.5 จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ (ปีการศึกษา 2557) ทุน 2 5 5 5.0000 0.1000 ดีมาก
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี (ปีการศึกษา 2557) คน 3 32 42 5.0000 0.1500 ดีมาก
1.7 จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor) (ปีงบประมาณ 2557) คน 2 4 7 5.0000 0.1000 ดีมาก
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน (ปีการศึกษา 2556) ระดับคะแนน 3 5 4.64 4.6400 0.1392 ดีมาก
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร/กระบวนวิชา 3 692 663 1.0000 0.0300 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
26
4.3838
1.1398 ดี
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ปีปฏิทิน 2557) สาขาวิชา 3 3 0 1.0000 0.0300 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ 3 125 136 5.0000 0.1500 ดีมาก
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 2 3 6 5.0000 0.1000 ดีมาก
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก (ปีงบประมาณ 2557) บาท 3 70,000,000 66,641,418.06 4.5202 0.1356 ดีมาก
2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2557) ผลงาน/ชิ้นงาน 3 200 202 5.0000 0.1500 ดีมาก
2.6 จำนวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2557) บทความ 3 130 133 5.0000 0.1500 ดีมาก
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 3 100 95.6989 4.1398 0.1242 ดี
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน/ชิ้นงาน 3 2 2 5.0000 0.1500 ดีมาก
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 3 100 100.00 5.0000 0.1500 ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
11
5.0000
0.5500 ดีมาก
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 3 12 13 5.0000 0.1500 ดีมาก
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ/กิจกรรม 3 6 10 5.0000 0.1500 ดีมาก
3.8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ/กิจกรรม 1 2 2 5.0000 0.0500 ดีมาก
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 2 12 20 5.0000 0.1000 ดีมาก
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 2 4 4 5.0000 0.1000 ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
5.0000
0.2000 ดีมาก
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ 2 20 26 5.0000 0.1000 ดีมาก
4.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ/กิจกรรม 2 4 8 5.0000 0.1000 ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
18
4.1667
0.7500 ดี
5.1 จำนวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร 3 6 4 2.0000 0.0600 ต้องปรับปรุง
5.2 จำนวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร 3 3 3 5.0000 0.1500 ดีมาก
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ (ปีงบประมาณ 2557) หลักสูตร 3 6 4 3.0000 0.0900 พอใช้
5.5 จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2557) คน 3 54 60 5.0000 0.1500 ดีมาก
5.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2557) คน 3 90 100 5.0000 0.1500 ดีมาก
5.7 จำนวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน (ปีงบประมาณ 2557) บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย 3 7 7 5.0000 0.1500 ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
10
4.1493
0.4149 ดี
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง (ปีงบประมาณ 2557) ระดับ 2 5 5 5.0000 0.1000 ดีมาก
6.4 จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2557) บาท 2 127,000,000 130,356,108.64 5.0000 0.1000 ดีมาก
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 2 100 65.00 1.0000 0.0200 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 2 90 88.7324 4.7465 0.0949 ดีมาก
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 2 80 80.4714 5.0000 0.1000 ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
4.1000
0.2460 ดี
7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2557) ระดับ 6 5 4.1 4.1000 0.2460 ดี
7.1.1 จำนวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2557) ทีมวิจัย 20% 5 5 5.0000 1.0000 ดีมาก
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ 20% 5 9 5.0000 1.0000 ดีมาก
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) (ปีงบประมาณ 2557) โครงการ/กิจกรรม 20% 10 33 5.0000 1.0000 ดีมาก
7.1.4 จำนวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2557) สถาบัน/องค์กร 20% 2 0 1.0000 0.2000 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
7.1.5.1 จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 10% 2 1 4.0000 0.4000 ดี
7.1.5.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2557) ผลงาน 10% 1 2 5.0000 0.5000 ดีมาก
  
รวม
100
4.4199 ดี