Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด น้ำหนัก หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.9350
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (ปีงบประมาณ 2557) 3 ร้อยละ 100 95.00
ดี
1.2 จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร 2 2
ดีมาก
1.3 จำนวน International course (ปีงบประมาณ 2557) 3 กระบวนวิชา 60 95
ดีมาก
1.4 จำนวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร 9 7
พอใช้
1.5 จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ (ปีการศึกษา 2557) 2 ทุน 5 5
ดีมาก
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี (ปีการศึกษา 2557) 3 คน 32 33
ดีมาก
1.7 จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor) (ปีงบประมาณ 2557) 2 คน 4 4
ดีมาก
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน (ปีการศึกษา 2556) 3 ระดับคะแนน 5 0.00
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร/กระบวนวิชา 692 663
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5595
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ปีปฏิทิน 2557) 3 สาขาวิชา 3 0
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ปีงบประมาณ 2557) 3 โครงการ 125 105
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2557) 2 ผลงาน 3 6
ดีมาก
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก (ปีงบประมาณ 2557) 3 บาท 70,000,000 60,039,776.41
ดี
2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2557) 3 ผลงาน/ชิ้นงาน 200 70
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.6 จำนวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2557) 3 บทความ 130 69
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) 3 ร้อยละ 100 83.70
ต้องปรับปรุง
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (ปีงบประมาณ 2557) 3 ผลงาน/ชิ้นงาน 2 0
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557) 3 ร้อยละ 100 100.00
ดีมาก
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.4300
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง (ปีงบประมาณ 2557) 3 ผลงาน 12 13
ดีมาก
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ (ปีงบประมาณ 2557) 3 โครงการ/กิจกรรม 6 2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
3.8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม (ปีงบประมาณ 2557) 1 โครงการ/กิจกรรม 2 2
ดีมาก
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food (ปีงบประมาณ 2557) 2 ผลงาน 12 20
ดีมาก
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปีงบประมาณ 2557) 2 ผลงาน 4 4
ดีมาก
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1700
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2557) 2 โครงการ 20 17
พอใช้
4.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2557) 2 โครงการ/กิจกรรม 4 4
ดีมาก
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5533
5.1 จำนวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร 6 4
ต้องปรับปรุง
5.2 จำนวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร 3 3
ดีมาก
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ (ปีงบประมาณ 2557) 3 หลักสูตร 6 4
พอใช้
5.5 จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2557) 3 คน 54 30
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
5.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2557) 3 คน 90 76
พอใช้
5.7 จำนวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน (ปีงบประมาณ 2557) 3 บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย 7 6
ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2801
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง (ปีงบประมาณ 2557) 2 ระดับ 5 5
ดีมาก
6.4 จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2557) 2 บาท 127,000,000 96,375,173.68
พอใช้
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) 2 ร้อยละ 100 65.00
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) 2 ร้อยละ 90 83.10
ดี
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2557) 2 ร้อยละ 80 63.97
ต้องปรับปรุง
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2460
7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2557) 6 ระดับ 5 4.1
ดี
7.1.1 จำนวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2557) 20% ทีมวิจัย 5 5
ดีมาก
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) (ปีงบประมาณ 2557) 20% โครงการ 5 5
ดีมาก
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) (ปีงบประมาณ 2557) 20% โครงการ/กิจกรรม 10 20
ดีมาก
7.1.4 จำนวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2557) 20% สถาบัน/องค์กร 2 0
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
7.1.5.1 จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2557) 10% ผลงาน 2 1
ดี
7.1.5.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2557) 10% ผลงาน 1 2
ดีมาก
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม : 3.1739