ผลการตรวจประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.

ประจำปี พ.ศ. | 2549 | 2551 | 2554-58 |

 

 

ผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา

 

 

2544

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2544 (60.0 จากเต็ม 100)

 

2545

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2545 (80.1 จากเต็ม 100) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2545

2546

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2546 (83.1 จากเต็ม 100) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2546

2547

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2547 (87.6 จากเต็ม 100) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2547

2548

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2548 (88.4 จากเต็ม 100) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2548

2549

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2549 (88.6 จากเต็ม 100) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2549

2550

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2550 (2.53 จากเต็ม 3) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2550

2551

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2551 (2.60 จากเต็ม 3) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2551

2552

ผลการประเมิน 2552 (2.61 จากเต็ม 3)  |  ผลทุกคณะ Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2552

2553

Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifผลการประเมิน 2553 (4.58 จากเต็ม 5) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2553

2554

ผลการประเมิน 2554 (4.51 จากเต็ม 5) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2554

2555

ผลการประเมิน 2555 (4.50 จากเต็ม 5) Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2555

2556

ผลการประเมิน 2556 (4.64 จากเต็ม 5) Description: Description: new2.gif Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gifประมวลภาพกิจกรรม 2556  |  ประมวลภาพ 2

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

     Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gif ระดับคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2544-2556Description: Description: new2.gif
     Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gif สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2547-2552   |   2553-2556    |Description: Description: new2.gif
     Description: Description: http://web.agri.cmu.ac.th/qa/imagegif/pfeil_blue.gif เปรียบเทียบระดับคุณภาพการศึกษา ทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2544-2556 Description: Description: new2.gif