ปีการศึกษา 2560

Plan

          > คณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์

 

          > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์

 

QA

          > คณะทำงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง EdPEx200 ของ สกอ.

 

IT

          > คณะทำงานดูแลระบบเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 

 

          > ผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS คณะเกษตรศาสตร์