ปีการศึกษา 2559

monitor_accessories_information_highway_md_wht

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านแผน การประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

Plan and Information Technology (IT)

(ส.ค.59-ก.ค.60)

1.1

Plan : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | โครงการ  |  ประมวลภาพ  |  รายงานการประชุม  |

4 สิงหาคม 2559

1.2

Plan : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติติงานด้านการบริหารความเสี่ยง จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร
| โครงการ/ผู้เข้าร่วม  |

31 สิงหาคม 2559
20 กันยายน 2559

1.3

Plan : การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จัดโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

เอกสาร |  ผู้เข้าร่วม  |  ประมวลภาพ  | 

8 กันยายน 2559

1.4

Plan : การชี้แจงการจัดทำงบรายจ่ายฯ และงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 จัดโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

เอกสาร |  ผู้เข้าร่วม   ประมวลภาพ  |

14 พฤศจิกายน 2559

1.5

Plan : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม   โครงการ  |  ประมวลภาพ  |

14 พฤศจิกายน 2559

1.6

Plan : โครงการอบรม เรื่อง “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |

14-16 ธันวาคม 2559

1.7

Plan : โครงการประชุมสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  โครงการ  |  ประมวลภาพ  |

23 ธันวาคม 2559

1.8

Plan : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผังงาน (flowchart)” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  โครงการ  |  เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |  ประมวลภาพ  |

12 มกราคม 2560

1.9

Plan : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปี 2560” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  โครงการ  |  ผู้เข้าร่วม  |  ประมวลภาพ  |

26 มกราคม 2560

1.10

Plan : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  โครงการ  |  ผู้เข้าร่วม  เอกสาร  |  ประมวลภาพ  |

5 พฤษภาคม 2560

1.11

Plan : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง ''ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture'' จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  รายละเอียด  |  ประมวลภาพ  |

6-9 มิถุนายน 2560

1.12

Plan : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |

2 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

 

2.

QA (Quality Assurance) - EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence)

2.1

QA : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร |  โครงการ  |  คณะกรรมการประเมิน  |  ประมวลภาพ  |

1-2 กันยายน 2559

2.2

QA : โครงการ QA Family ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม 

26 พฤศจิกายน 2559

2.3

QA : โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |  ประมวลภาพ  |

9 ธันวาคม 2559

2.4

QA : โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม เอกสาร  |

16 มกราคม 2560

2.5

QA : การประชุมชี้แจงแผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม เอกสาร  |

14 กุมภาพันธ์ 2560

2.6

EdPEx : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “CMU-EdPEx : CMU Moves Forward 2017 ครั้งที่ 1” จัดโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องบอลรูม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |  เอกสาร1  |  เอกสาร2  |  เอกสาร3  |  เอกสาร4  |

18-19 กุมภาพันธ์ 2560

2.7

QA : โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |

21 กุมภาพันธ์ 2560

2.8

EdPEx : การอบรม เรื่อง Work Process Design จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |  เอกสาร  |

27 กุมภาพันธ์ 2560

2.9

QA : QA สัญจร ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  เอกสาร1  |  เอกสาร2  |  

9-10 มีนาคม 2560

2.10

QA : โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |  CMU EdPEx Guidelines 2560  |  QA Guidelines 2560 (ระดับหลักสูตร)  |  เอกสารบรรยาย มคอ7  |

2 พฤษภาคม 2560

2.11

QA : กิจกรรม QA Show & Share จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สานักบริการวิชาการ มช.

เอกสาร  |  ผู้เข้าร่วม  |

22 พฤษภาคม 2560