ปีการศึกษา 2558

monitor_accessories_information_highway_md_wht

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านแผน การประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

Plan and Information Technology (IT)

(ส.ค.58-ก.ค.59)

1.1

Plan : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ และระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เอกสาร | โครงการ | เอกสาร  |  ประมวลภาพ  |  ภาพข่าวไทยนิวส์  |

24 กันยายน 2558

1.2

Plan : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เอกสาร | โครงการ  |  เอกสาร  |  ประมวลภาพ |

9 พฤศจิกายน 2558

1.3

Plan : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ และระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ สำหรับผู้บริหาร” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เอกสาร | โครงการ  |

18 พฤศจิกายน 2558

1.4

Plan : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ : Budget Management” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เอกสาร | โครงการ  | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ |

10 กุมภาพันธ์ 2559

1.5

Plan : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project ปี 2559” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เอกสาร | โครงการ  | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ |

15 กุมภาพันธ์ 2559

1.6

Plan : การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-Planning (FTES / CMU-HR) จัดโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เอกสาร | โครงการ  | ผู้เข้าร่วม  |

25 เมษายน 2559

 

 

 

2.

QA (Quality Assurance) - EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence)

2.1

QA : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ | คณะกรรมการประเมิน  | ประมวลภาพ1 | ประมวลภาพ2 | ผลการประเมิน |

8-9 กันยายน 2558

2.2

EdPEx : การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม  |

4 สิงหาคม 2558

2.3

EdPEx : การวิพากษ์การนำเสนอการบ้าน CMU EdPEx (ครั้งที่ 3) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม  |

26-27 กันยายน 2558

2.4

EdPEx : การประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx โดยคณะกรรมการฯ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ  | คณะกรรมการประเมิน  |  | ประมวลภาพ1 | ประมวลภาพ2 |

21-22 ตุลาคม 2558

2.5

EdPEx : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง EdPEx” วิทยากร รศ.ดร.นิมิตร  มรกต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม | โครงการฯ  | ประมวลภาพ |

2 ธันวาคม 2558

2.6

QA : ประชุมสัมมนาเรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้ : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข” จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม | โครงการฯ  |

12 ธันวาคม 2558

2.7

QA : โครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม | โครงการฯ | ประมวลภาพ |

21 ธันวาคม 2558

2.8

QA : ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |

18 มกราคม 2559

2.9

QA : โครงการ QA Family ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |

26 มกราคม 2559

2.10

QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |  เอกสาร(อุษีย์)  |  เอกสาร(สุภารัตน์)  |  เอกสาร(ณัฐพงษ์)  |

10 มีนาคม 2559

2.11

EdPEx : การอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

21-22 มีนาคม 2559

2.12

QA : โครงการ QA Family ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |  เอกสาร  |

19 เมษายน 2559

2.13

QA : การอบรมหลักสูตร “Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |

19 พฤษภาคม 2559

2.14

QA : การอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม | ผู้สังเกตการณ์ |

1–2 มิถุนายน 2559

2.15

EdPEx : การตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx200” โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เอกสาร  | โครงการ  | กำหนดการ  |  ประมวลภาพ |

2-3 มิถุนายน 2559

2.16

QA : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร  | โครงการ  |  แผน CMU-QA  |  KPI-New  |  แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร  |  ประมวลภาพ  |

15 มิถุนายน 2559

2.17

EdPEx : การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร (Internal Organization Assessment) ตามแนวทาง CMU-EdPEx  จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |

10-11 กรกฎาคม 2559

2.18

TQA : การอบรมหลักสูตร “TQA Criteria (In-House Training)” จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |  ประมวลภาพ |  เอกสาร  |

13-15 กรกฎาคม 2559

2.19

EdPEx : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ดีในระบบงานด้านต่างๆ ตามแนวทาง CMU-EdPEx  โครงการ QA Show & Share จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |

28 กรกฎาคม 2559

2.20

QA : โครงการ QA Family ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.

เอกสาร  | ผู้เข้าร่วม |  เอกสาร  |

29 กรกฎาคม 2559