ปีการศึกษา 2557

monitor_accessories_information_highway_md_wht

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.

QA (Quality Assurance)

(ส.ค.57-ก.ค.58)

1.1

QA : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ โดยคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ | คณะกรรมการประเมิน  | กำหนดการ || ประมวลภาพ 1 | ประมวลภาพ 2 | ผลการประเมิน (4.64)||

26-27 มิถุนายน 2557

1.2

QA : การประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556  จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

23 กันยายน 2557

1.3

QA : ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ  |

31 ตุลาคม 2557

1.4

QA : การประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

16 มกราคม 2558

1.5

QA : การประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา) จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสาร1 (ppt) |  เอกสาร2 (คู่มือ) |  ประมวลภาพ  |

4 กุมภาพันธ์ 2558

1.6

QA : การประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (คณาจารย์) จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสาร1 (ppt) |  เอกสาร2 (คู่มือ) |  ประมวลภาพ  |

18 กุมภาพันธ์ 2558

1.7

QA : การประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

2 มีนาคม 2558

1.8

QA : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |  เอกสาร(ppt) | ประมวลภาพ |

12 มีนาคม 2558

1.9

QA สัญจร : ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00 น.)
เอกสาร | เอกสาร1 | เอกสาร2(ppt) | ประมวลภาพ |

21 เมษายน 2558

1.10

QA : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “โปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online ระดับหลักสูตร (V.1)” จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | เอกสาร1(โครงการ) | เอกสาร2(คู่มือ) |  ประมวลภาพ |

28 พฤษภาคม 2558

1.11

QA : การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

19 มิถุนายน 2558

1.12

QA : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |

23 มิถุนายน 2558

1.13

QA : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ  | เอกสาร | ผู้เข้าร่วม |  ประมวลภาพ |

28 กรกฏาคม 2558

 

 

 

 

 

 

2.

TQA (Thailand Quality Award) – EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence)

2.1

TQA : สัมมนา “ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA” จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสาร | ประมวลภาพ  |

10 กันยายน 2557

2.2

EdPEx-TQA : อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามแนวทาง CMU-EdPEx (TQA) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสาร1(ppt) | เอกสาร2(ร่างเกณฑ์คุณภาพ) | ประมวลภาพ  |

26 พฤศจิกายน 2557

2.3

EdPEx : ประชุมคณะกรรรมการทำงานเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามแนวทาง CMU-EdPEx จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสาร(ppt) | ประมวลภาพ  |

12 มีนาคม 2558

2.4

EdPEx : อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ  |

16-17 เมษายน 2558

2.5

EdPEx : การวิพากษ์การนำเสนอการบ้าน CMU EdPEx (ครั้งที่ 1) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มช.
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ  |

13-14 มิถุนายน 2558

2.6

EdPEx : การวิพากษ์การนำเสนอการบ้าน CMU EdPEx (ครั้งที่ 2) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม  |

25-26 กรกฎาคม 2558

 

 

 

การสัมมนาผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์

 

 

สรุปผลการสัมมนา

15-19 กรกฎาคม 2557