ปีการศึกษา 2555

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.

QA (Quality Assurance)

ปีการศึกษา 2555

1.1

QA : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับคณะ โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | กำหนดการ | ประมวลภาพ | ผลการประเมิน (4.51)||

12-13 กรกฎาคม 2555

1.2

QA : การประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | สรุปผลการสัมมนา |

15 ตุลาคม 2555

1.3

QA : ประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2556 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | สรุปมติที่ประชุม |

30 มกราคม 2556

1.4

QA : อบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสารประกอบ | ประมวลภาพ | สรุปมติที่ประชุม |

13 กุมภาพันธ์ 2556

1.5

QA : อบรมตัวบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติ และการรายงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ | กำหนดการ | เอกสาร-1 | เอกสาร-2 | ประมวลภาพ | ผลการประเมินฯ || รายงานการอบรม |

20 กุมภาพันธ์ 2556

1.6

QA : อบรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2) ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการอบรม | กำหนดการ | เอกสาร | ประมวลภาพ | ผลการประเมินฯ || รายงานการอบรม |

10 เมษายน 2556

1.7

QA : การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

29 เมษายน 2556

 

เอกสาร | เอกสาร |

 

1.8

QA : การตรวจเยี่ยมระดับภาควิชา/ศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเกษตรศาสตร์
เอกสาร | โครงการ | กำหนดการ | ประมวลภาพ | สรุปข้อเสนอแนะ |

8 พฤษภาคม 2556

1.9

QA : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเกษตรศาสตร์
เอกสาร | โครงการ | กำหนดการ | ประมวลภาพ | ผลการประเมิน (4.58) |

22 พฤษภาคม 2556

1.10

QA : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ โดยกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร | โครงการ | กำหนดการ | ประมวลภาพ | ผลการประเมิน (4.50)||

24-25 มิถุนายน 2556

 

 

 

2.

TQA (Thailand Quality Award)

ปีการศึกษา 2555

2.1

TQA: Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

เอกสาร | Process SIPOC Model (1-2) | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

16 กรกฎาคม 2555

2.2

TQA: Module 16 เรื่อง Process Key Factor จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

เอกสาร | Process Key Factor | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

21 สิงหาคม 2555

2.3

TQA: Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3:kpi) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

เอกสาร | Process SIPOC Model 3 (KPI) | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

3 กันยายน 2555

2.4

TQA:

Module 18 เรื่อง Gap Analysis/ Goal setting/ C&E Analysis
Module 19 เรื่อง SWOT Analysis/ TOWS Matrix

31 ตุลาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555

จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

2.5

TQA:

Module 20 เรื่อง Strategy Map/ BSC/ Improvement/ Tools
Module 21 เรื่อง Initiative/ NEW Service Blueprint (To Be)

29 พฤศจิกายน 2555

30 พฤศจิกายน 2555

จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรงดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เอกสาร | Strategy &To be process design | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

2.6

TQA:

Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control
Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG

24 ธันวาคม 2555

25 ธันวาคม 2555

จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

 

 

 

3.

การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

ปีการศึกษา 2555

3.1

การเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสาร | หนังสือขอความอนุเคราะห์ | ประมวลภาพ | ผลการประเมินความพึงพอใจ |

22 สิงหาคม 2555

 

 

 

4.

การสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นวิทยากร / กรรมการตรวจประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา 2555

4.1

วิทยากร: รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวทางที่ดีในการจัดทำแผนและการกำหนดตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสาร | หนังสือขอความอนุเคราะห์ | แนวปฏิบัติที่ดี |

14 สิงหาคม 2555

4.2

วิทยากร: รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

 

-           วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

4 พฤศจิกายน 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

11 - 12 พฤศจิกายน 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

23 - 24 พฤศจิกายน 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

25 - 26 พฤศจิกายน 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

16 - 17 ธันวาคม 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

21 - 22 ธันวาคม 2555

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

23 - 24 ธันวาคม 2555

 

-           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2556

 

-           สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

6 - 7 กุมภาพันธ์ 2556

 

-           สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

14 - 16 พฤษภาคม 2556

 

เอกสาร | หนังสือเชิญ |

 

4.3

กรรมการ: รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ

 

 

-           รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

26-27 กรกฎาคม 2555

28 สิงหาคม 2555

1-2 มีนาคม 2556

2-5 เมษายน 2556

17 มิถุนายน 2556

27-28 มิถุนายน 2556

4-5 กรกฎาคม 2556
10-11 กรกฎาคม 2556

 

-           รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

27-28 มิถุนายน 2556

 

-           ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล

18 มิถุนายน 2556

24-25 มิถุนายน 2556

 

-           ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 

24-25 มิถุนายน 2556

 

-           คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

19-22 มิถุนายน 2556

1-2 กรกฎาคม 2556

24-25 กรกฎาคม 2556

 

เอกสาร | รายละเอียดคำสั่งฯ |

 

 

 

 

การสัมมนาผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์

 

 

สรุปผลการสัมมนา

24, 27-29 สิงหาคม 2555