ปีการศึกษา 2554

 

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.

QA (Quality Assurance)

ปีการศึกษา 2554

1.1

QA : การประชุมเพื่อรับฟังหลักเกณฑ์ และรายละเอียดตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | ประกาศปรับเกณฑ์ สมศ. | ประมวลภาพ |

26 สิงหาคม 2554

1.2

QA : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (QA ระดับมหาวิทยาลัย)

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม (คณบดี) | กำหนดการ | ประมวลภาพ | ผลการประเมิน (ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้) |

14-16 กันยายน 2554

1.3

QA : การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. (สมศ. ระดับมหาวิทยาลัย)

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม (คณบดี) | กำหนดการ | ประมวลภาพ(การประเมิน) | ประมวลภาพ(รับฟังผล) |

26-29 กันยายน 2554

1.4

QA : การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. (สมศ. ระดับคณะ)

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม (ผู้บริหารและกรรมการฯQA) | คณะกรรมการฯ | กำหนดการ | ประมวลภาพ |

27 กันยายน 2554

1.5

QA : การประชุมพิจารณาหาแนวทางในการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ (สมศ.) ที่ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร
| ผู้เข้าร่วม (ผู้บริหารและกรรมการฯQA) | ประมวลภาพ |

30 กันยายน 2554

1.6

QA : การสัมมนาประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | มติที่ประชุม |

28 พฤศจิกายน 2554

1.7

QA : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสาร | ผู้เข้าอบรม | โครงการฯ | คู่มือ QA-Document | คู่มือโปรแกรม e-Document | ประมวลภาพ | ประเมินผล |

25 พฤศจิกายน 2554

1.8

QA : โครงการสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร เรื่อง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | โครงการฯ | กำหนดการ | เอกสาร1 | เอกสาร2 | ประมวลภาพ | ประเมินผล | รายงานการสัมมนา |

7 ธันวาคม 2554

1.9

QA : การประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 และคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย 

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | เอกสารอบรมฯ (ไฟล์เต็มหน้า) | ประมวลภาพ |

5 มกราคม 2555

1.10

QA : การอบรม ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเอกสาร | ผู้เข้าร่วม | โครงการฯ | กำหนดการ | ตัวบ่งชี้ มช. | รศ.ดร.ดนัย | การจัดทำหลักฐาน | ประมวลภาพ | ประเมินผล |

8 กุมภาพันธ์ 2555

1.11

QA : การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปลี่ยน การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เมื่อวันที่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | ผู้เข้าร่วม | ตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปลี่ยน | แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) | ประมวลภาพ |

14 มีนาคม 2555

1.12

QA : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบ SAR Online คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสาร | ผู้เข้าอบรม | โครงการฯ | เอกสารทบทวน | ประมวลภาพ | ประเมินผล |

20 เมษายน 2555

1.13

QA : การตรวจเยี่ยมภาควิชา/ศูนย์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเกษตรศาสตร์

เอกสาร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ | กำหนดการ | ประมวลภาพ |

21 พฤษภาคม 2555

1.14

QA : การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเกษตรศาสตร์

เอกสาร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ | กำหนดการ | ประมวลภาพ-| ผลการประเมิน (4.53) |

31 พฤษภาคม 2555

1.15

QA : การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร | กรรมการฯ | กำหนดการ | ประมวลภาพ-| ผลการประเมิน (4.51) |

12-13 กรกฎาคม 2555

 

 

 

2.

TQA (Thailand Quality Award)

ปีการศึกษา 2554

2.1

TQA: Module 12 เรื่อง Work System Management Concept จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสาร | Work System Management | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

14 กุมภาพันธ์ 2555

2.2

TQA: Module 13 เรื่อง Work Process / Sub Process จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสาร | Work Process & Sub Process | VDO-Business Excellence Framework | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

19 มีนาคม 2555

2.3

TQA: Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint (As is) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
เอกสาร | Process Step : Service Blueprint (As is) | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

2 พฤษภาคม 2555

 

 

 

3.

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

ปีการศึกษา 2554

3.1

การเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสาร | หนังสือการนำไปใช้ประโยชน์ |

8 ธันวาคม 2554

3.2

การเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้วิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสาร | ระบบประกันฯ คณะเกษตรศาสตร์ | ประมวลภาพ | ประเมินผล | การนำไปใช้ประโยชน์ |

2 เมษายน 2555

 

4.

การสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา 2554

 

รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการฯ