ปีการศึกษา 2553

 

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

1.

QA (Quality Assurance)

ปีการศึกษา 2553

1.1

การอบรม QA: การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ | เงื่อนไขการประกันคุณภาพการศึกษา | เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ | ผู้เข้าร่วม |

21 กรกฏาคม 2553

1.2

การสรุปผล QA: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบ
| ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพคณะ | ประมวลภาพมหาวิทยาลัย |

3 กันยายน 2553

1.3

การสรุปผล QA: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกส่วนงานวิชาการ จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมคเชนทร์เดชา ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ
| ผลการประเมินปีการศึกษา 2552 ทุกคณะ | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

23 กันยายน 2553

1.4

การประชุม QA: คลินิกให้คำปรึกษาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ประจําปี 2553 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ
| ตัวบ่งชี้ สกอ. | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

11 พฤศจิกายน 2553

1.5

การประชุม QA: แนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554 และตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินรอบสามของ สมศ. จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบ
| ตัวบ่งชี้ สมศ. | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

17 มกราคม 2554

1.6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ QA: ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30-12.00 น. (สำหรับนักศึกษา) ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

เอกสารประกอบ | โครงการ | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.0016.30 น. (สำหรับบุคลากร) ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

เอกสารประกอบ | โครงการ | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | สรุปผลการปฎิบัติการ | รายงานผลการอบรม |

16 กุมภาพันธ์ 2554

17 กุมภาพันธ์ 2554

1.7

การประชุม QA: การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ. และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ. จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ
| ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

11 เมษายน 2554

1.8

QA: การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ โดยคณะกรรมการฯ จากคณะเกษตรศาสตร์ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ
| โครงการ | กำหนดการ | ผลการตรวจประเมินฯ | ประมวลภาพ  |

25 เมษายน 2554

19 พฤษภาคม 2554

1.9

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA: คลินิกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบในระดับคณะเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะทำงานของภาควิชาและศูนย์วิจัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ | คู่มือสรุปแนวทางปฏิบัติฯ การประกันคุณภาพการศึกษา | คู่มือแนวทางฯ การประกันคุณภาพ ม.อุบลราชธานี |

9 พฤษภาคม 2554

1.10

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\QA_sagun\Web_QA\qa\imagegif\new1.gif

QA: การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัย จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ
| การเตรียมรับฯ | โครงการคณะ | กำหนดการคณะ | ประมวลภาพ  | ผลการประเมิน(ตัวบ่งชี้ สกอ.23ตัวบ่งชี้) |

23-24 มิถุนายน 2554

 

 

 

2.

TQA (Thailand Quality Award)

ปีการศึกษา 2553

2.1

การอบรม TQA: การวิพากษ์โครงร่างองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมอมารี รินคำ จ.เชียงใหม่ 
เอกสารประกอบ | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

5-6 สิงหาคม 2553

2.2

การอบรม TQA: Module 6 Result Matrix จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | OP analysis & Business Model | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

24 สิงหาคม 2553

2.3

การอบรม TQA: TQA Criteria จัดโดยงานบริการและประกันคุณภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | TQA Criteria | ผู้เข้าร่วม |

4-5 ตุลาคม 2553

2.4

การอบรม TQA: Module 7 SWOT Analysis จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | SWOT analysis | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

12-13 ตุลาคม 2553

2.5

การอบรม TQA: Module 8 Strategy Map จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | Strategy Map | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

4-5 พฤศจิกายน 2553

2.6

การอบรม TQA: Module 9 Balanced Scorecard จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | BSC | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

13-14 มกราคม 2554

2.7

การอบรม TQA: Module 10 Action Plan จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่
เอกสารประกอบ | Action Plan | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ | การบ้าน |

2 มีนาคม 2554

2.8

การอบรม TQA: Module 11 การวิพากษ์แผน ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ | ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

22-24 มีนาคม 2554

 

 

 

3.

ความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีการศึกษา 2553

3.1

1.       การประชุม: ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมิน โครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย จัดโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (UNRN)

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม

2553

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน

2553

โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม

2553

โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | สรุป (www.mua.go.th/images/test_2/20101109-RAE.pdf) | ผู้เข้าร่วม |

19 สิงหาคม 2553

23 กันยายน 2553

28 ตุลาคม 2553

3.2

การประชุม BSC: การจัดทำ Balanced Scorecard คณะเกษตรศาสตร์ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
เอกสารประกอบ
| ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

6 กันยายน 2553

3.3

การประชุม RM: ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและการรายงานผลตามแบบรายงานบริหารความเสี่ยง จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบ
| ผู้เข้าร่วม | ประมวลภาพ |

10 กันยายน 2553

3.4

การประชุม RM: การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
เอกสารประกอบ
| ผู้เข้าร่วม |

13 กันยายน 2553

 

 

 

4.

การสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา 2553

 

รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการฯ