ปีการศึกษา 2552

 

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

1. QA (Quality Assurance)

ปีการศึกษา 2552

1.1 การสัมมนา QA: การดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ | KM-->TQA | ผู้เข้าร่วมสัมมนา | ประมวลภาพ | ประมวลภาพจาก JJ | รายงานผลการสัมมนา |

20 สิงหาคม 2552

1.2 การอบรม QA: คลินิกให้คำปรึกษาการรายงานผลการดำเนินการงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. สำหรับคณะ วิทยาลัย บันฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ | คลินิกตัวบ่งชี้ | สรุป | ประมวลภาพ |

26 กุมภาพันธ์ 2553 

1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ QA: ระบบการจัดทำรายงานแบบออนไลน์ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์

9 มีนาคม 2553

10 มีนาคม 2553

4 พฤษภาคม 2553

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2553 การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ/ภาควิชา/ศูนย์)

เอกสารประกอบ | คลินิกตัวบ่งชี้ | IT | ประมวลภาพ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา |

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2553 การควบคุมภายใน (ระดับคณะ)

เอกสารประกอบ | QC | ประมวลภาพ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา |

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 การทบทวนระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์ (ระดับคณะ/ภาควิชา/ศูนย์)

เอกสารประกอบ | IT | ประมวลภาพ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา | ผลการประเมินความพึงพอใจ |

สรุปผลการอบรม

1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ QA: การนำ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | BSC | ประมวลภาพ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา |

16 มีนาคม 2553

 

 

2. TQA (Thailand Quality Award)

ปีการศึกษา 2552

2.1 การอบรม TQA: Module 1 Value Chain, Strategic Planning จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | Value Chain, Strategic Planning | ผู้เข้าร่วมอบรม | การบ้าน |

18-19 มิถุนายน 2552

2.2 การอบรม TQA: Module 2 การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ (ครั้งที่ 1) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | TQA Criteria | ผู้เข้าร่วมอบรม | การบ้าน | ประมวลภาพ |

10-11 สิงหาคม 2552

2.3 การอบรม TQA: Module 2 การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ (ครั้งที่ 2) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | TQA Criteria | ผู้เข้าร่วมอบรม | ประมวลภาพ |

17-18 กันยายน 2552

2.4 การอบรม TQA: Module 3 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ (TQA Self-Assessment) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบ | เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ:TQA (2552) | Result Assessment | ผู้เข้าร่วมอบรม | ประมวลภาพ |

21-22 ตุลาคม 2552

2.5 การอบรม TQA: Module 4 Best Practices จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | Best Practices | ผู้เข้าร่วมอบรม | ประมวลภาพ |

24-25 ธันวาคม 2552

2.6 การอบรม TQA: Module 5 Management Tools & Standards จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | Management Tools & Standards | ผู้เข้าร่วมอบรม | ประมวลภาพ |

27-28 มกราคม 2553

2.7 การสัมมนา TQA: เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา |

21-22 เมษายน 2553

2.8 การสัมมนา TQA: ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ | เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 | ผู้เข้าร่วมสัมมนา | ประมวลภาพ |

7 พฤษภาคม 2553

การสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา 2552

รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการฯ

 

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

ปีการศึกษา 2552

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน