ปีการศึกษา 2551

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4 | ประมวลภาพ | ผลการประเมินความพึงพอใจ | วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2551

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการตรวจสอบและประเมิน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUQA (NEW) ณ คณะเกษตรศาสตร์

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 (ระดับคณะ)

| เอกสารประกอบ 1 / 2 / 3 | ประมวลภาพ | สรุปการอบรม | ผลการประเมินความพึงพอใจ |

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 (ระดับภาควิชา/ศูนย์)

| เอกสารประกอบ 1 / 2 / 3 / 4 | ประมวลภาพ | สรุปการอบรม | ผลการประเมินความพึงพอใจ |

 

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

 

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน