ปีการศึกษา 2550

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 3 | ประมวลภาพ | วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2550

โครงการสร้างนักศึกษาให้มีความเข้าใจเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2550

โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 15 - 17 ตุลาคม 2550

โครงการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ณ คณะเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2550 | เอกสารประกอบ | 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2550

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มีนาคม 2551

ครั้งที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2551

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน