ปีการศึกษา 2549

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 2 | ประมวลภาพ | (pdf) | วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2549

การสัมมนา เรื่อง การประเมินองค์กรด้วยตนเองและ การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-QA) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง วันที่
22-23 มีนาคม 2550

 

การบรรยายเรื่อง "จากการประกันคุณภาพสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ" (QA-->TQA) | เอกสารประกอบ |
ณ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่
20 เมษายน 2550

 

การสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-QA) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2550

 

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

 

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน