ปีการศึกษา 2548

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

12-15 กรกฏคม 2548

- การจัดนิทรรศการวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 | ประมวลภาพ | (pdf) |

27 - 28 มกราคม 2549

 

- การสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

- เอกสารประกอบ | รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ | คุณสากันย์ สุวรรณการ | ประมวลภาพ |

 

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

- 6 ธันวาคม 2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เอกสาร )

 

- 22 มีนาคม 2549 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เอกสาร )

 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 

- 29 กรกฎาคม 2548 วิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง ( เอกสาร | ประมวลภาพ )

 

- 2 กุมภาพันธ์ 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ( เอกสาร | ประมวลภาพ )