ปีการศึกษา 2547

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

18 มีนาคม 2548 (Workshop)

 

- การพัฒนารูปแบบการจัดทำรายงาน SAR ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปี 2548 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

 

- เอกสารประกอบ | รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ | คุณวรลักษณ์ สุธีรวรรธนา | ประมวลภาพ | สรุปผลการประชุม |

 

29 มีนาคม 2548 (Seminar)

 

- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

 

- เอกสารประกอบ

 

31 มีนาคม 2548 (Workshop)

 

- การฝึกอบรมการจัดทำ SAR Online ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์

 

การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

 

11 มีนาคม 2548

 

- การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจากคณบดีและทีมผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

- ประมวลภาพ