ชื่อหน่วยงาน

          หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ตั้ง

          อาคารเรียนเดิม ชั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถ.สุเทพ  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
          โทรศัพท์: 0-5394-4008, 0-5394-4009 ต่อ 111 โทรสาร: 0-5394-4666, 0-5394-4008

วิสัยทัศน์      

          เป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการ ให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

     1.    เป็นหน่วยประสานงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน

     2.    วางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในของคณะ

     3.    กำหนดปฏิทิน/กิจกรรมให้ดำเนินตามแผนที่วางไว้

     4.    ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและภาควิชา/หน่วยงาน, คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

     5.    รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล จัดสร้าง Template สำหรับรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดผลดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators: KPI) ด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
                 - มช./สมศ./สกอ. (ข้อมูลปีการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ทำ 1 ครั้ง)
                 - มช./คำรับรองฯ/คณะ (ข้อมูลปีงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม-กันยายน ทำ 2 ครั้ง)

     6.    กำหนดรูปแบบ/ออกแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ 3 แบบ คือ
                 - แบบการจัดทำรูปเล่ม (hard copy)
                 - แบบ online บนเว็บไซต์ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะ (ระดับคณะ/ภาควิชา/ศูนย์)
                 - แบบ online บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     7.    รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการบริหารงาน เพื่อการประเมินคณบดี

     8.    จัดทำรายงานประจำปีสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR_QA) ระดับคณะ ตามระบบ CMU QA เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ปีการศึกษา)

     9.    จัดทำรายงานประจำปีสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR_TQA) ระดับคณะ ตามระบบ CMU TQA เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ปีการศึกษา)

     10. จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ. (ปีการศึกษา)

     11. จัดทำรายงานประจำปี ระดับคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภาระกิจหลักและยุทธศาสตร์คณะในรอบที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ)

     12. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ (ระดับคณะ/ภาควิชา/ศูนย์)

     13. เตรียมรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยและ สมศ.

     14. เตรียมรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย

     15. บริหารจัดการฐานข้อมูล และจัดทำสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ บนเว็บไซต์ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

     16. จัดทำคู่มือ พัฒนาระบบ และกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

     17. สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ วิจัยทางการประกันคุณภาพการศึกษา และทางการศึกษาของคณะ

บุคลากรหลัก

     พนักงานปฏิบัติงานประจำ 1 คน   (นางสาวสากันย์  สุวรรณการ)
     พนักงานปฏิบัติงาน 1 คน  (นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ)

โครงสร้างการบริหาร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์