คณะทำงาน หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา

 

 

พ.ศ.

ชื่อ

ระดับการศึกษา

Status

10

2548

ก.ย. 2561

นางสาวสากันย์  สุวรรณการ

พนักงานปฏิบัติงาน

(เริ่มปฎิบัติงานในหน่วยประกันฯ ปี 2548)

สถิติศาสตรมหาบัณฑิต, สต.ม. (สถิติ), M.S. (Statistic),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร (2531)

 

มิ.ย.2556

–

ปัจจุบัน

นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ (เอ้)

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10เอ้

9

2555/56

นายสราวุฒิ คิดการงาน (นน)

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Description: Description: Description: Description: D:\QA-New\Web\document\Staff\9นน.jpg

8

2554/55

นางสาวขนิษฐา พันธุ์ทอง (โบ)

วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

2553/54

นางสาวมัญชรี  ลำนวล (แบมบู)

ปริญญาตรี, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

2552/53

นางสาวนฤพร  บรรยาย (ยุ)

ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

2551/52

นายทวีศักดิ์  นาธรรมเจริญ (อาร์ท)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

2550/51

นางสาวจิราพร  สืบวิสัย (ต้อม)

ปริญญาตรี, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

2549/50

นางสาวชรัญรักษ์  ปัญญามูลวงษา (แจง)

ปริญญาตรี, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

2548/49

นางสาวกิรดา  พุ่มพงษ์ (กุ๊ก)

ปริญญาตรี, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

2548

นางสาวอรุณี  เศรษฐปราโมทย์ (จุ๊บ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่