ปีการศึกษา 2558

1. การประกันคุณภาพการศึกษา

   1.1 นโยบาย

   1.2 ระบบการประกัน

   1.3 กลไกการประกัน

   1.4 ภารกิจในการประกัน

   1.5 ระดับการพัฒนาคุณภาพ

2. เกณฑ์การประเมิน และ
     แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ

   2.1 ระดับคณะ(EdPEx)

   2.2 ระดับหลักสูตรhttp://web.agri.cmu.ac.th/qa/web2555/images/update.gif

   2.3 TQF ใหม่ (ป.ตรี)   (Word)

3. รูปแบบรายงาน (SAR)

   3.1 ระดับคณะ(EdPEx)

   3.2 ระดับหลักสูตร  (Word)

   3.3 แบบผลการประเมินหลักสูตร

4. แผนการดำเนินงาน

   4.1 แผนปฏิบัติการ ปี 2558

   4.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

5. คณะกรรมการ

   5.1 ระดับคณะ(EdPEx)

ภาคผนวก

   TQF

คะแนน ทุกคณะ

   นิยามศัพท์

แหล่งความรู้

   บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

   * FTES:อาจารย์ (2558)