Text Box: 1. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

 

1.1  นโยบาย และวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา

 

1.1.1  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และระบบประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) โดยมีการกำหนดแนวทาง ดังนี้

1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละภาควิชา/หน่วยงานนำไปดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน

2) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให้คำปรึกษา และประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีการระบุตัวบ่งชี้ (Indicators) ของคุณภาพการศึกษาแต่ละด้าน

4) มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ภาควิชา/หน่วยงานพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน และสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายนอกหรือมหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได้

5) สนับสนุนให้ภาควิชา/หน่วยงาน เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน

6) ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

 

1.1.2  วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา

 

1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ

2) ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน

3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพปัจจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4) นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

5) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยหน่วยงานภายนอก

 

1.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU QA) ที่สอดคล้องตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ “สมศ." รวมทั้งมีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีระบบและขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือ

1) วางแผน (Plan)  คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน ตั้งทีมงานเพื่อวางแผนและรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพในแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลทั้งปัจจุบันและย้อนหลังมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละปัจจัย

2) ปฏิบัติ (Do)  พิจารณาหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุง โดยการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ให้นำไปปฏิบัติต่อไป

3) ตรวจสอบ (Check)  ทำการตรวจสอบหลังจากใช้แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหม่ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหามาแล้ว 1 ปี

4) ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน (Action)  หากผลการตรวจสอบการใช้แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการใหม่สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ดี ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าเดิม ให้นำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการดำเนินการและการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ถ้าพบปัญหาเพิ่มขึ้นมาใหม่ให้ตรวจสอบ (Check) เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขอีกจนกระทั่งได้คุณภาพมาตรฐานที่ต้องการ

ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ปีการศึกษา 2557 - 2561

          ระดับหลักสูตร ใช้ระบบ สกอ.

องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน

1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต

2.1

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.2

การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา

3.1

การรับนักศึกษา

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2

คุณภาพอาจารย์

4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.3

การประเมินผู้เรียน

5.4

ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

          ระดับคณะ ใช้ระบบ EdPEx

 

1.3  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการกำหนดกลไกในการพัฒนา ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะต่อกันภายในคณะ ดังนี้

1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน

2) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

3) มีคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) จัดทำรายงานทั้งระดับคณะ และภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนา และเผยแพร่แก่สาธารณะ

4) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพศึกษาภายในคณะ

5) มีหน่วยงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

6) จัดทำคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา

7) จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ


1.4  ภารกิจในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากร

 

ภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่

1) กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

2) กำหนดและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

3) กำหนดตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ ในระดับภาควิชา/หน่วยงาน

4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา

5) จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

6) สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หน่วยงาน

7) จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน

8) ปรับปรุงและจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน

9) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ทั้งระดับคณะ และภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบภายนอกจาก สมศ.

 

ภารกิจของภาควิชา/หน่วยงาน  ได้แก่

1) ดำเนินงานตามโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

2) จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับคณะ

3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยให้แก่ บุคลากร และนักศึกษา ของภาควิชา/หน่วยงาน

4) จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับคณะ

5) ดำเนินการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ

6) จัดทำข้อมูลขององค์ประกอบคุณภาพ ตามที่กำหนด

7) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะ และเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย

 

ภารกิจของบุคลากร  ได้แก่

1) ดำเนินการประเมินการสอน การประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และภาควิชา/หน่วยงาน

3) บันทึกภาระงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.5  ระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคะแนนผลการประเมิน ดังนี้

 

ปี พ.ศ. 2545-2550 ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                   ปีการศึกษา 2544 (ปีประเมิน พ.ศ. 2545) ได้รับคะแนน 60.0 (พอใช้)

                   ปีการศึกษา 2545 (ปีประเมิน พ.ศ. 2546) ได้รับคะแนน 80.1 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2546 (ปีประเมิน พ.ศ. 2547) ได้รับคะแนน 83.1 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2547 (ปีประเมิน พ.ศ. 2548) ได้รับคะแนน 87.6 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2548 (ปีประเมิน พ.ศ. 2549) ได้รับคะแนน 88.4 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2549 (ปีประเมิน พ.ศ. 2550) ได้รับคะแนน 88.6 (ดีมาก)

 

ปี พ.ศ. 2551-2553 ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม 3 คะแนน

                   ปีการศึกษา 2550 (ปีประเมิน พ.ศ. 2551) ได้รับคะแนน 2.53 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2551 (ปีประเมิน พ.ศ. 2552) ได้รับคะแนน 2.60 (ดีมาก)

                   ปีการศึกษา 2552 (ปีประเมิน พ.ศ. 2553) ได้รับคะแนน 2.61 (ดีมาก)

 

          ปี พ.ศ. 2554-2555 ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ปีการศึกษา 2553 (ปีประเมิน พ.ศ. 2554) 

ตามระบบ CMU-QA 44 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.58 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.70 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.66 (ดีมาก)

ปีการศึกษา 2554 (ปีประเมิน พ.ศ. 2555) 

ตามระบบ CMU-QA 38 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.51 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.70 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.50 (ดี)

ปีการศึกษา 2555 (ปีประเมิน พ.ศ. 2556) 

ตามระบบ CMU-QA 38 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.50 (ดี)

 

ตามระบบ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.74 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.37 (ดี)

ปีการศึกษา 2556 (ปีประเมิน พ.ศ. 2557)

ตามระบบ CMU-QA 38 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.64 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.74 (ดีมาก)

 

ตามระบบ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ได้รับคะแนน 4.64 (ดีมาก)