1. การประกันคุณภาพการศึกษา

2. การพัฒนาระบบและกลไก

3. การควบคุมคุณภาพปัจจัย

4. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

  4.1 องค์ประกอบคุณภาพ

  4.2 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน

  4.3 เกณฑ์การประเมิน

  4.4 รายละเอียดตัวบ่งชี้

·    องค์ประกอบ   |  1  |  2  |  3  |
|  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

·    ตารางสรุปตัวบ่งชี้

5. การจัดทำ SAR

6. การตรวจสอบและประเมิน

7. ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

8. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

9. แนวทางการพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้

*    ภาคผนวก 

*    ภาคผนวก 

*    ภาคผนวก 

*    ภาคผนวก 

*    ภาคผนวก 

 

·    คู่มือสรุป CMUQA (NEW)
คณะเกษตรศาสตร์
(zip)

·    Download Word File