แนวทาง :
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
Formation and Evaluation of the Internal Control System
   บทนำ  
   บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน
   บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
   บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
   ภาคผนวก  ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
   ภาคผนวก  ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
 
  รูปเล่มรวม
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  แบบ ปย. 1
  แบบ ปย. 2
  ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
     
ที่มา : www.oag.go.th หัวข้อ Download (1 ธันวาคม 2552)