IT Clinic
Wireless Network คลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือวิธีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ทุกปัญหา ?   มีคำตอบ...   มีคำถาม..   ติดต่อ... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4077
ดูหัวข้อทั้งหมดที่นี่
  อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
1. อุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐาน

1 Access point


2 คอมพิวเตอร์ PC หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook


3 Wireless PC Card , PCMCIA Card หรือ USB adapter


2. อุปกรณ์สำหรับใช้งาน WI-Fi กับจุดบริการ Hotspot

กรณีแรก เครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบไม่มี Wi-Fi ในตัว ใช้อุปกรณ์เสริม Wireless PC Card หรือ USB Adapter

กรณีสอง คอมพิวเตอร์ Notebook แบบไม่มี Wi-Fi ในตัว ใช้อุปกรณ์เสริม Wireless PCMCIA Card หรือ USB Adapter

กรณีที่สาม เครื่อง Pocket PC ที่มีระบบ Wi-Fi ในตัวกรณีที่สี่ เครื่อง Pocket Pc ที่มี CF Slot ใช้อุปกรณ์เสริม CF Wi-Fi


กรณีที่ห้า เครื่อง Pocket Pc ใช้อุปกรณ์เสริม Expansion Pack ร่วมกับ CF Wi-Fi
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic