IT > Kaset WiFi
Wireless Networkเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ได้บริการเครือข่ายไร้สายตามห้องประชุม และจุดสำคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น
  พื้นที่บริการเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม

ลำดับ สถานที่ สถานะ
01 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ (03-002)
02 ห้องประชุมคณบดี
03 ห้องประชุมเล็ก (01-025)
04 ห้องประชุมใหญ่ (08-134)

ศูนย์/ภาควิชาฯ/หน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ สถานะ
05 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
06 สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
07 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
08 ภาควิชาโรคพืช
09 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
10 ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
11 ภาควิชาพืชไร่
12 ภาควิชาสัตวศาสตร์
13 ห้องปฏิบัติการกลางงานวิจัย
14 ห้องประชุมงานวิจัย

โครงการ/สำนักงาน

ลำดับ สถานที่ สถานะ
15 โครงการวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือ (ATRACT)
16 โครงการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech)
17 โครงการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (Plan Biotech)
18 โครงการห้องสมุดลำใย

บริการบุคคลทั่วไป
บริการผู้ลงทะเบียน
  ข้อกำหนดการใช้งาน
 1. บุคคลทั่วไป สถานะ กรณี ติดต่อ/ประชุม/สัมมนา สามารถใช้ Internet ได้เพียงอย่างเดียว
 2. ผู้ลงทะเบียน สถานะ กรณีหน่วยงานมีเครือข่ายส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย การใช้งานต้องติดต่อผู้ดูแลพื้นที่นั้นก่อน
 3. ผู้ใช้งานต้องไม่ล่วงละเมิด หรือพยายามบุกรุก เครือข่ายผู้อื่น
  ข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์
 1. ต้องเป็นหน่วยงานที่ทำงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ต้องแจ้งคณะฯ ให้รับทราบก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ (แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย)
 3. หากมีการเคลื่อนย้ายหรือแก้ไขอุปกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะฯ รับทราบทุกครั้ง
 4. คณะฯ จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายต้องมีคุณสมบัติเบื่องต้นดังนี้
  - ได้รับมาตราฐาน IEEE802.11
  - มีความสามารถแจกจ่ายหมายเลข IP Address (DHCP)
  - มีความสามารถป้องกันตัวเอง (Firewall)
 6. การบริการจะมี 3 ลักษณะ
  - ทั่วไป (Free) สามารถใช้งานได้ทันที
  - รหัสผ่าน (Password Key) ต้องกรอกรหัสผ่านที่ถูกต้อง จึงจะใช้งานได้
  - ลงทะเบียน (MAC Filter) ต้องแจ้งหมายเลข MAC Address กับผู้ดูแล จึงจะใช้งานได้
  การขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
Wireless Network ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้เปิดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังขยายระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไปตาม คณะ/ศูนย์/สำนัก ซึ่งพื้นที่อาจซ้อนทับภายในคณะฯ และอาจไม่เพียงพอกับ อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/นักศึกษา ที่อยู่ห่างไกล

ฉะนั้นเพื่อให้การขยายเครือข่ายไร้สายภายในคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จะต้องกรอก แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย และส่งกลับมาที่คณะฯ เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ให้อุปกรณ์ที่จัดหาใหม่สามารถทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม

กล่าวคือคณะฯ จะอำนวยความสะดวกด้านเทคนิค ข้อปรึกษา การดูแลรักษา และปรับค่าระบบให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้
   เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 1. รู้จักเครือข่ายไร้สาย (Wireless LANs)
 2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
 3. การสร้างเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัย และประโยชน์
 4. การหาค่า MAC Address
 5. การแก้ไขช่องโหว่ Wi-Fi ใน XP/2000
 6. เอกสารประกอบการอบรม Wireless LAN
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic