IT > Training
Services
 • การใช้งาน Microsoft Access Services
 • การใช้งาน Microsoft PowerPoint (เบื้องต้น)
 • การใช้งาน Microsoft Word (เบื้องต้น)
 • การใช้งาน Microsoft Excel (เบื้องต้น)
 • การสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
 • การสร้างและจัดการเว็บเพจ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
 • การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Active Server Pages (ASP)
 • การจัดทำ e-Book ด้วยโปรแกรม exeLearning
 • การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
 •    การใช้งาน Microsoft Access Services

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูล สามารถพัฒนาฐานข้อมูลและนำไปใช้งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  หัวข้ออบรม
  1. การใช้งานเบื้องต้น
  2. การสร้าง Database
  3. การใช้งาน Table
  4. การใช้งาน Query
  5. การใช้งาน Form
  6. การใช้งาน Report
  7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationships
  8. เทคนิคการออกแบบ Database ที่ดี
  9. การใช้งาน Query อย่างมีประสิทธิภาพ
  10. การใช้งาน Mainform / Subform
  11. การใช้งาน Macro
  เอกสารเผยแผร่
  1. เอกสารบรรยาย
     การใช้งาน Microsoft PowerPoint (เบื้องต้น)

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมที่ยังไม่เคยใช้งานบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานจริงได้

  หัวข้ออบรม
  1. การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  2. การสร้างงานนำเสนอ
  3. การใช้แท็บเค้าร่าง
  4. การทำงานกับมุมมองแบบ Slide
  5. เทมเพลต ชุดสี และมาสเตอร์
  6. การสร้างและแก้ไขผังโครงสร้าง
  7. การสร้างสรรค์งานนำเนอด้วย Multimedia
  8. การเตรียมพร้อมก่อนนำเสนอ
  9. การนำเสนอและการจัดทำเอกสาร
     การใช้งาน Microsoft Word (เบื้องต้น)

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมที่ยังไม่เคยใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานจริงได้

  หัวข้ออบรม
  1. การเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
  2. การเรียนรู้แถบต่าง ๆ บนจอภาพ
  3. การเรียกทำงานและการแก้ไขแฟ้มข้อมูล
  4. การจัดแต่งแฟ้มข้อมูล
  5. การตกแต่งเอกสารด้วยภาพ
  6. การทำตาราง
  7. การพิมพ์งานออกเครื่องพิมพ์
     การใช้งาน Microsoft Excel (เบื้องต้น)

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมที่ยังไม่เคยใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Excel สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานจริงได้

  หัวข้ออบรม
  1. การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น
  2. การแก้ไข Worksheet
  3. การใช้ Workbook และ Worksheet
  4. การตกแต่ง Worksheet
  5. การใช้สูตรคำนวณ
     การสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื่องต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลทั่วไป รวมทั้งเจาะลึกข้อมูลทางการเกษตร ได้

  หัวข้ออบรม
  1. แนะนำระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเบื่องต้น
  2. แนะนำอินเตอร์เน็ต และการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  3. การค้นหาข้อมูล (Search)
  4. ตัวอย่างเว็บทางเกษตร
     การสร้างและจัดการเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ได้

  หัวข้ออบรม
  1. รู้จักภาษา HTML
  2. การใช้ Macromedia Dreamweaver เพื่อสร้างเว็บเพจ
  3. หลักการออกแบบเว็บเพจ
  4. การ Upload ไฟล์ขึ้น Server
     การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Active Server Pages

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการพัฒนา Web Site และ Web Application ด้วยภาษา ASP (Active Server Pages) รวมทั้งการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้

  หัวข้ออบรม
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  2. การติดตั้ง Web Server และ ASP
  3. ภาษา ASP (Active Server Pages) เบื้องต้น
  4. คำสั่งต่าง ๆ ในภาษา ASP (Active Server Pages)
  5. รู้จักกับชนิดของตัวแปร การประกาศใช้ และการใช้ตัวแปร
     การจัดทำ e-Book ด้วยโปรแกรม exeLearning

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ และสามารถนำไปใช้งานเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

  ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 09.00-12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)

  สถานที่ฝึกอบรม

  ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (AB5-367) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  หัวข้ออบรม
  1. การจัดทำเอกสารรายละเอียดวิชา
  2. การจัดวางเนื้อหารายวิชา
  3. การจัดทำแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ
  4. การนำงานที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
  5. การนำงานที่ได้ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต
  6. การนำงานที่ได้ไปทำเป็นรูปแบบสื่อการสอนที่เป็นแบบซีดี
  เอกสารเผยแผร่
  1. โปรแกรม eXe Editor 0.21
  2. โปรแกรม eXe Editor 0.21 version USB
  3. เอกสารบรรยาย (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550)
     การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

  เนื้อหาโดยย่อ

  เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง การซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ซึ่งบางครั้งเป็นปัญหาเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขเองได้ และเพื่อเป็นเป็นการพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ การซ่อมแซม การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติวินโดวส์

  หัวข้ออบรม
  1. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายนอกที่สำคัญของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  3. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายในของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  5. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
  6. ขั้นตอนการปฏิบัติในการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  7. การปรับแต่ง BIOS ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  8. ความหมายต่าง ๆ ของแต่ละ Menu CMOS Setup Utility
  9. Soft Ware ที่สำคัญ ในการติดตั้งหลังจากประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
  10. การติดตั้งระบบปฏิบัติการให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  11. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สำคัญให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  12. การกู้ข้อมูลและสำรองข้อมูล
  13. การทำโคลนนิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
  14. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  15. เทคนิคที่สำคัญในการแก้ปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  บริการ
  หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
  ประเภทบริการ
  การให้คำปรึกษาปัญหา
  เว็บหน่วยงาน
  การฝึกอบรม
  คลังข้อมูล
  สถิติบริการต่างๆ
  ระบบเครือข่าย
  สถิติการใช้งานเครือข่าย
  รายงานปัญหาการใช้งาน
  ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
  เครือข่ายไร้สายคณะ
  เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
  เกี่ยวกับศูนย์
  ติดต่อศูนย์
  วัฒนธรรมองค์กร
  ลิงค์หน่วยงาน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

      Nedstat Basic