Home  
  IT > Network Report
Services รายงานปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ   (เริ่มรายงาน 1 ต.ค. 2554)
 • รายงานปัญหาระบบเครือข่ายที่รอดำเนินการ
 • รายงานปัญหาระบบเครือข่ายที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
 • สรุปสถิติปัญหาระบบเครือข่าย


 • Wait รายงานปัญหาระบบเครือข่ายที่รอดำเนินการ 2567

  ลำดับ ประเภทปัญหา หัวข้อ เวลาที่เริ่ม
  ไม่มีรายงานในฐานข้อมูล
  ^ขึ้นบน

  Complete รายงานปัญหาระบบเครือข่ายที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย 2567

  ลำดับ ประเภทปัญหา หัวข้อ เวลาที่เริ่ม เวลาที่สิ้นสุด Down Time
  ไม่มีรายงานในฐานข้อมูล
  ^ขึ้นบน

  Complete สรุปสถิติปัญหาระบบเครือข่าย 2567

  ลำดับ ประเภทปัญหา จำนวนครั้ง Down Time
  1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)0 ครั้ง  
  2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)0 ครั้ง  
  3 กระแสไฟฟ้า (Electric)0 ครั้ง  
  4 ปัญหาทั่วไป (Other)0 ครั้ง  
  รวม ครั้ง .00 ช.ม. 

  หมายเหตุ : องค์กรธุรกิจทั่วไปกำหนดให้อัตราการทำงานของระบบสารสนเทศ (Uptime) ต้องมากกว่า 99.55% หรือระบบล่ม (Downtime) ได้ 6 นาที/24 ช.ม. คิดเป็น 36.5 ช.ม./ปี

  ^ขึ้นบน

  Server
  Switch
  IP-Address
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

      Nedstat Basic