IT > Services > Help Desk
Services บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่หน่วยงาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
ติดต่อด้วยตนเองเพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรศัพท์สายในมาที่ 4077
ช่วงเวลาการให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic