ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถานที่ติดต่อ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5394-4077
โทรสาร : 0-5394-4666
  โครงสร้างหน่วยงาน

คณบดี


รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกานต์ คงบรรทัด

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic