IT > Data Mining
Data Mining วิเคราะห์สรุปสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์
คลังข้อมูล (Data Warehouses) เป็นการเก็บข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน บนฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการขององค์กร นำมาประมวลผล วิเคราะห์ และสรุป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย
01     Data Mining 1   ข้อมูลแบบสำรวจงานวิจัย
02     Data Mining 2   ข้อมูลคาดการณ์สถานภาพการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
03     Data Mining 3   ข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัย/สถาบันในเครือข่าย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
04     Data Mining 4   ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ''วันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'' ครั้งที่ 1
05     Data Mining 5   ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
06     Data Mining 6   ข้อมูลสนับสนุนระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย "คณะเกษตรศาสตร์"
07     Data Mining KPI   ข้อมูลดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08     Data Mining 7   ข้อมูลอ้างอิงเพื่อพิจารณานโยบายการวิจัยของประเทศ สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
08     Data Mining 8   ข้อมูลสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์"
  Data Mining
คลังข้อมูล (Data Warehouses) เป็นการเก็บข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน บนฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการขององค์กร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส่วนกลางที่ได้ถูกคัดเลือก ปรับปรุง จัดมาตรฐาน และรวบรวม เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ และสรุป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยคลังข้อมูลแบ่งเป็น
  • ตลาดข้อมูล (Data Mart) คือการเก็บส่วนย่อยของข้อมูลเฉพาะอย่างจากคลังข้อมูล
  • เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการนำคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่ มาแสดงผลเฉพาะสิ่งที่สนใจ
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic