IT > วัฒนธรรมองค์กร
Services
 • มาตรฐานนักสู้
 • มาตรฐานคนที่มีวินัย
 • มาตรฐานคนที่มีคุณธรรม
 • วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
 • การทำงานแบบไม่ยึดติดระบบอาวุธโส
 • พฤติกรรมของคนที่ไม่มีข้ออ้าง
 • พฤติกรรมคนที่ไม่ยึดติดรูปแบบ
 • วัฒนธรรมการมี Service Mind
 • วัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเหตุ


 • ขอขอบคุณ www.dcomputer.com
     มาตรฐานนักสู้
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้
  สู้กับตัวเอง
 • ไม่แสดงความโกรธ
 • ไม่เบื่อหน่าย
 • ไม่ท้อแท้ ไม่บ่น
 • ไม่ใช้อารมณ์
 • สู้ความจริง
 • กล้ายอมรับความผิดพลาด ไม่โยนความผิดให้ลูกน้อง ผู้อื่น
 • ไม่แสดงความโกรธ ไม่เสียหน้า เมื่อผู้อื่นกล่าวถึงความผิดพลาดของตนเอง
 • กล้าเอาความผิดพลาดของตนเอง/ฝ่ายมาบอก/ไม่ปกปิด ไม่หมกเม็ด
 • สู้ปัญหา สู้ซึ่งหน้า
 • ไม่กลัวปัญหา จะพยายามทำและเห็นปัญหา เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และทำให้ดี
 • เรียนรู้จากความผิดพลาด และนำมาแก้ไขเสมอ
 • กล้าบอกว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
 • กล้าพูดเมื่อเห็นว่าคนอื่นทำไม่ถูกต้อง และมีผลเสียต่อส่วนรวมโดย จะพูดต่อหน้าไม่พูดลับหลัง และใช้วิธีอย่างสร้างสรรค์ (ใช้เหตุผล)
 • ผลักดัน
 • ผลักดันตามขั้นตอน ถ้าไม่ได้ต้องหาทางอื่นที่ถูกต้องถูกทาง เพื่อให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่รอผลจากทางอื่น
 • ขอได้ทำ ไม่กังวลว่าจะทำได้หรือไม่ได้
 •    มาตรฐานคนที่มีวินัย
      "เคารพและรับผิดชอบต่อข้อตกลงที่ Commit ทุกเรื่องอย่างสม่ำเสมอ"
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้
  ตกลงแล้วต้องทำ
  (ไม่เห็นด้วยต้องบอก แต่ถ้าตกลงแล้วต้องทำ)
 • ตกลงเริ่มงาน 8.30 น. ถึงเวลาไม่ใช่เข้าห้องน้ำ ห้องครัว หรือคุยกันอยู่
 • งานที่ได้รับมอบหมาย ทำครบถ้วน ตรงเวลา สม่ำเสมอ
 • สิ่งที่รับปากไว้ว่าจะทำ จะแจ้ง จะส่งต่อ ก็ต้องทำ ต้องแจ้ง หรือส่งต่อตามเวลาที่ตกลง และอย่างสม่ำเสมอด้วย
 • ทำงานตาม Workflow/ActionPlan ที่ตกลงกันไว้
 • มาเข้าประชุม, ฝึกอบรม, นัดหมาย ตรงเวลาเสมอ
 • ถ้าไม่สามารถทำตาม ข้อตกลงได้ ต้องปรึกษาก่อนล่วงหน้า
 • เมื่อเอาไปคิดทบทวนแล้ว ไม่เห็นด้วยหรือไม่เข้าใจในบางเรื่อง หรือเอาไปทำแล้วมีปัญหาต้องปรึกษา
 • งานที่ได้รับมอบมายมีแนวโน้มจะมีปัญหา ต้องแจ้งก่อนที่จะเกิดปัญหา
 • สิ่งที่รับปากไว้ว่าจะทำ จะส่งต่อ มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ ต้องรีบแจ้งผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
 • Workflow/Action จะไม่เป็นไปตามที่ตกลง ต้องรีบแจ้งผู้ที่ Relate ก่อนถึง Time Frame
 • จะเข้าประชุม Late หรือ เข้าฝึกอบรมไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุผล และแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลา หรือวันที่ตกลงไว้
 • จะส่งงานไม่ทัน ต้องแจ้งก่อนถึง Time Frame
 • ต้องไม่มีคำว่า “ไม่ทำ"
 • ก่อนตกลงต้อง Clear ให้ชัด
 • ถ้าไม่ชัด ต้องขอ Take Note
 • เมื่อตกลงแล้ว ต้องทำตามข้อ 1
 •    มาตรฐานคนที่มีคุณธรรม
      "ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ และคนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยอมรับได้ ถ้าจะต้องเสียประโยชน์ ก็ต้อง Share กันเสีย"
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้

  ทำอะไรต้องนึกถึง คนอื่นด้วย ไม่เห็นแก่ตัวไม่นึกถึง แต่ความ ถูกต้องกับตัวเอง โดยไม่ดูว่าจะ ถูกต้องกับคนอื่น หรือไม่ (เราได้ประโยชน์ แล้วคนอื่น จะได้ด้วยหรือไม่)

 • การดำเนินการที่ตอบสนองต่อ 4 มิติขององค์กร (แนวทางของ Balance Score Card)
 • การให้ราคาที่ดีที่ลูกค้าต้องการ ต้องคิดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยว่าจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีหรือเปล่า พนักงาน จะได้โบนัสหรือไม่
 • การที่เรามองมิติเดียว ไม่ได้มองความต้องการของ Supplier แต่เรามองในมุมของตนเอง Supplier จึงต้องหา Distributor รายอื่นแทน
 • การว่าจ้างพนักงาน หากให้ค่าจ้างตามที่ผู้สมัครพอใจทุกคน ทำให้พนักงานคนอื่นเสียผลประโยชน์หรือไม่
 • การจะยกเลิกเป็น Distributor ใน บางสินค้า เราต้องมองและหาวิธีการรองรับให้ลูกค้าและ Supplier
 • เราต้องยอมเสียประโยชน์บ้าง เพื่อให้คนอื่นเสียน้อยลง (ถ้าจะต้องเสียต้อง Share กันเสีย หรือเราต้องยอมได้น้อยลงบ้าง เพื่อให้คนอื่นได้ด้วย ได้ต้องได้ด้วยกัน)
 • การจัดการกับกรณีของสินค้าเสียที่เกิดกับลูกค้าด้วยการที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ถ้าเราทำให้ผู้อื่นเสีย ต้องมองสร้าง โอกาสได้ให้เขาด้วย
 • การมองวิกฤตเป็นโอกาส จากความเสียหายที่ผู้ลงทุนและ บาง Project ให้เป็นการนำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน และปรับปรุงการทำงานให้มีระบบมาก ขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดแก่พนักงาน และองค์กร
 •    วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

  องค์ประกอบของทีม

  • เป้าหมาย
  1. สมาชิกต้องยอมรับในเรื่องของการทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะไปในเป้าหมายเดียวกัน
  2. สมาชิกรวมกันตกลงหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และ Scope ของทีม ตลอดจนต้องเข้าใจ และมีความผูกพันในเป้าหมายของทีม (ยึดเป้าหมายของทีมเป็นหลัก) พร้อมที่จะทุ่มเทพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของทีม
  •  วิธีการ และข้อตกลงเป็นกระบวนการที่จะต้องตกลงกันว่าจะทำงานอย่างไร จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ในเรื่องต่อไปนี้
  1. กฎเกณฑ์ของทีม (เช่น การเคารพข้อตกลง)
  2. การแบ่งงาน
  3. วิธีการประชุม
  4. วิธีการระดมสมอง
  5. วิธีการ Support (จะเกื้อหนุนกันอย่างไร)
  6. วิธีการ Inform
  7. คุณสมบัติของสมาชิกทีม (กำหนดว่าจะมาจากฝ่ายไหนบ้าง)
  • หัวหน้าทีม
  • สมาชิกทีม
  ซึ่งองค์ประกอบในส่วนของหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมนั้น ได้กำหนดรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะทำงานในทีมตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  คุณสมบัติของคนที่จะทำงานในทีม (ตัววัดความเป็นทีม)
  • เข้าใจและยึดเป้าหมายของทีมเป็นหลักได้ และ มี Spirit ที่จะช่วยผลักดันและร่วมรับผิดชอบ
  • มีข้อมูล และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีวินัย (รักษาข้อตกลง)
  • Open รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม ไม่ Protect ตัวเอง, ไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของตนเอง
  • สามารถร่วม Share ความคิดเห็น หรือ Comment ในประเด็นต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์
  • ไม่ยึดติด Seniority
  • สามารถนำประเด็นจากทีมไปผลักดันในฝ่ายได้
  • สามารถ Inform ทีมอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ
     การทำงานแบบไม่ยึดติดระบบอาวุธโส
      การทำงานแบบไม่ยึดติด ระบบอาวุธโส(Seniority) ทางความคิดรักษาสิทธิและเคารพสิทธิผู้อื่น
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้
  เปิดกว้างให้ทุกคน แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีความอาวุโสมาปิดกั้น
  • หัวหน้า
  1. กล้ายอมรับความจริง ไม่กลัว เสียหน้า
  2. ให้ความยอมรับ , ความไว้วางใจ, แสดงออกถึงเจตนาที่ดี
  3. ควบคุมอารมณ์ ใช้เหตุผล
  4. เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกน้องพูดให้จบก่อนแล้วจึง Comment และไม่ตีกรอบความคิด
  5. ชี้แนะผิดถูก และให้คำปรึกษาได้
  6. ถ่ายทอดนโยบาย/ ข้อมูลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  7. ไม่แสดงท่าทางข่มลูกน้อง
  8. ไม่ใช่คำพูดตำหนิที่รุนแรง
  • ลูกน้อง
  1. กล้าคิด กล้าตั้งข้อสังเกต ช่างสงสัย และกล้าแสดงความคิดเห็น
  2. ไม่กลัวเสียหน้า ไม่กลัวผิด
  3. ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
  4. ฟังข้อมูล /นโยบายที่เปลี่ยนแปลง
  5. มองประเด็นให้ได้ เสนอความเห็นให้ตรงประเด็นไม่เอาวิธีการ
   มาถกเถียงกับหลักการ
  6. มีศิลปะในการเลือกใช้คำพูด ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
  รักษาสิทธิ
 • กล้าแสดงความคิดเห็น/บอก เมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง/เมื่อไม่เห็นด้วย เมื่อมีมุมมองที่แตกต่าง
 • เคารพ/ให้เกียรติผู้อื่น มีมารยาททางสังคม เช่น รู้จักกาลเทศะ, ใช้คำพูดและมีการแสดงออกที่สุภาพ เชื่อฟังคำแนะนำ , มีความเกรงใจในเรื่องที่ไม่ใช่งาน
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น
 • ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น หัวหน้า มีหน้าที่วางแผน, มอบหมายงาน, สอนงาน, ตรวจสอบ, รับรู้ปัญหา, แก้ไขปัญหา, ผสมผสาน, ชี้แจง ฯลฯ
 • การเคารพในบทบาทหน้าที่ระหว่างหัวหน้า - ลูกน้อง

  หัวหน้า
  1. ชี้แจงให้ข้อมูล
  2. รับฟังความคิดเห็น , เหตุผลของลูกน้องก่อนสั่งการ
  3. Support ลูกน้องเมื่อมีปัญหา
  4. ถ้าแนวคิด นโยบายมีความขัดแย้ง วิธีการปฏิบัติตามต้องให้ทีมช่วยตัดสินใจ
  ลูกน้อง
  1. เมื่อหัวหน้าอธิบายแนวคิด/นโยบายแล้ว ลูกน้องต้องยอมรับต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตาม
  2. หากทำแล้วพบปัญหาต้อง Inform ให้หัวหน้าทราบเพื่อขอการ Support
  3. Take Note ได้ เมื่อหัวหน้าไม่ Support
 • ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ต้องปฏิบัติต่อกันดังนี้
  1. ให้เกียรติ/ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แต่ละตำแหน่ง, มีการ Comment เฉพาะ Area ที่ Relate กับตนเอง
  2. แสดงความเห็นแล้ว ต้องยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น
     พฤติกรรมของคนที่ไม่มีข้ออ้าง
      พฤติกรรมของคนที่ไม่มีข้ออ้าง แต่รู้เงื่อนไขและต้องทำงานภายใต้เงื่อนไข
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้
  ให้ความสำคัญกับหลักการ/ เป้าหมายไม่ติดเงื่อนไข
 • พิจารณาทุกเรื่องในแง่มุมของเป้าหมาย / หลักการของส่วนรวมก่อน
 • หากไม่เข้าใจ ต้องสอบถามหัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • หากไม่เห็นด้วย ต้องอธิบายหรือชี้แจ้งสาเหตุ / เงื่อนไข / ปัจจัย / ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • จะลองนำไปคิดและทำก่อน โดยวิเคราะห์เงื่อนไข / ปัจจัย พร้อมกับหาวิธีการจัดการ
 • พยายามทำเหตุให้ครบถ้วน
 • มีความคิดเชิงบวก (มีวิธีคิดว่า การทำเรื่องยากๆ เป็นโอกาสของความสำเร็จและก้าวหน้า)
 • ไม่กลัวลำบาก มีความมุ่งมั่นที่จะทำ (ขอให้ได้ทำก่อน ไม่เสร็จไม่เป็นไร)
 • ไม่หนีปัญหา แต่จะพยายามหาทางแก้ไข ในวิสัยที่ทำปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ยืดหยุ่น พร้อมจะปรับเปลี่ยน
 • ยอมรับปัจจัยที่เปลี่ยนไป และยอมที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
 • ไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิม และพยายามคิดสิ่งใหม่ๆ
 • ไม่ตีกรอบการทำงานของตัวเอง แต่จะพิจารณาถึงเป้าหมาย /หลักการของส่วนรวม
 • เปิดกว้าง รับฟังผู้อื่น
 • รับฟังมุมมองที่แตกต่าง ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง มีเหตุผล
 • จับประเด็น คิดตาม และพิจารณา ถึงความเป็นเหตุเป็นผลมุ่งเน้นที่เป้าหมาย
 • ร่วม Discuss และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • ยอมรับและหาวิธีการที่ผสมผสานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด (ไม่เอาแพ้ – เอาชนะกัน)
 •    พฤติกรรมคนที่ไม่ยึดติดรูปแบบ
      พฤติกรรมคนที่ไม่ยึดติดรูปแบบ เปิดกว้างที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
  พฤติกรรม การแสดงออกที่จับต้องได้
  เปิดกว้าง รับฟังผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • รับฟังมุมมองที่แตกต่าง ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง มีเหตุผล ไม่คิดว่า ความคิดของตนเองถูกแล้ว ดีแล้วเสมอ ไม่คิดว่า ความคิดของคนอื่นผิด หรือ ผิดทั้งหมดเสมอ ไม่พูดจาหรือแสดงออกที่เป็นการดูถูกผู้อื่น
 • จับประเด็น คิดตาม และพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลมุ่งเน้นที่เป้าหมาย
 • ร่วม Discuss และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • ยอมรับและหาวิธีการที่ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไม่เอาแพ้ – ไม่เอาชนะกัน)
 • เปิดกว้างที่จะเรียนรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความคิดในเชิงบวก มองปัญหาอุปสรรค เป็นโอกาสและความท้าทาย
 • เปิดรับที่จะเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่คิดว่าตนเองมีความรู้เพียงพอแล้ว (ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ)
 • พยายามคิดสิ่งใหม่ๆ , สิ่งที่แปลกแตกต่าง และไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิม
 • มีความพร้อมที่จะรับกับ การเปลี่ยนแปลง /ปรับเปลี่ยน /ยืดหยุ่นตามปัจจัยหรือข้อมูล
 • เมื่อมีข้อมูลหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับและไม่กลัวความยากลำบากที่จะเกิดขึ้น
 • ไม่คิดว่า เคยทำอย่างไรมา ก็จะต้องทำอย่างนั้นตลอดไป โดยไม่ดูข้อมูลหรือ ปัจจัยที่เปลี่ยนไป (ไม่ใช่อะลุ่มอล่วยด้วยความรู้สึกเห็นใจ)
 • ไม่ตีกรอบการทำงานของตัวเอง แต่จะพิจารณาถึงเป้าหมาย / หลักการ ถ้าเป็นการเพิ่ม Performance ให้กับตัวเองและส่วนรวม จะลองเอาไปคิดและทำดู
 • ไม่หนีปัญหา แต่จะจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 •    วัฒนธรรมการมี Service Mind
  การบริการที่ดี ด้วยความเต็มใจเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ

  พนักงานทุกคนจะยึดถือว่าทุกคนที่เราให้บริการ หรือมาขอใช้บริการจากเราจะได้รับความพึงพอใจกลับไป ดังนั้นการให้บริการที่ดีจะมีอยู่ในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน
     วัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเหตุ
      วัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเหตุ และทำเหตุให้ครบถ้วน
  โดยจะมีความหมายใน 2 นัยนี้

  1. พฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทหรือทำเต็มที่ตามแนวทางของวัฒนธรรมนักสู้ องค์กรเชื่อว่า เมื่อทำเหตุดี ครบถ้วน ถูกต้อง ผลลัพธ์ก็ควรจะออกมาดีตามหลักของเหตุและผล ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่ามีกี่เรื่องที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราต้องพยายามทำเหตุให้ครบถ้วน ถูกต้องโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการของเรื่องนั้นๆ จึงจะเป็นหลักประกันของผลสำเร็จได้
  2. การปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ ต้นเหตุของการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ว่ามีหลักการ และเหตุผล และความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการในกระบวนการ /เรื่องอื่นๆ ที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริการ
  หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
  ประเภทบริการ
  การให้คำปรึกษาปัญหา
  เว็บหน่วยงาน
  การฝึกอบรม
  คลังข้อมูล
  สถิติบริการต่างๆ
  ระบบเครือข่าย
  สถิติการใช้งานเครือข่าย
  รายงานปัญหาการใช้งาน
  ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
  เครือข่ายไร้สายคณะ
  เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
  เกี่ยวกับศูนย์
  ติดต่อศูนย์
  วัฒนธรรมองค์กร
  ลิงค์หน่วยงาน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

      Nedstat Basic