กลับไปสู่หน้าหลัก เกี่ยวกับผู้สอน แบบเรียน แบบทดสอบแต่ละบท ถาม-ตอบข้อข้องใจ อย่าลืมเข้ามาชมได้นะครับ

 

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
อีเมล : agxxo005@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา , ภาควิชาพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานสอน (3/2546)
 • 359211 : หลักการพืชสวน (Principles of Horticulture)
 • 359311 : สรีรวิทยาของพืชสวน (Physiology of Horticultural Crops)
 • 359499 : ปัญหาพิเศษ
 • 359898 : วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
 • 359899 : วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
งานวิจัย
 • 2546 : การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2 (หัวหน้าโครงการ)
 • 2546 : การหาต้นทุนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก (หัวหน้าโครงการ)
 • 2546 : คุณภาพทางกายภาย-เคมีหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 (หัวหน้าโครงการ)
 • 2546 : คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2546 : ผลของการใช้ความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของผัก (หัวหน้าโครงการ)
 • 2546 : อายุการเก็บรักษาและอายุการปักแจกันของดอกไม้ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2545 : การควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ด้วยกรดอาซีติก (หัวหน้าโครงการ)
 • 2545 : การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทนซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2544 : ผลของวัสดุบรรจุและสภาพแวดล้อมต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักกาดหอมห่อที่แปรรูปบางส่วน (หัวหน้าโครงการ)
 • 2544 : ผลของอุณหภูมิสูงต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของลำไย (หัวหน้าโครงการ)
 • 2543 : การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพร (หัวหน้าโครงการ)
 • 2543 : การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 50 และ 70 (หัวหน้าโครงการ)
 • 2543 : การพัฒนารสชาติ สี และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2543 : ผลของสารเคมีต่ออายุการปักแจกันและอายุการเก็บรักษาดอกไม้ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2542 : คุณภาพทางกายภาพ-เคมีหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานเบอร์ 50 และ 70 (หัวหน้าโครงการ)
 • 2541วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมูลนิธิโครงการหลวง1.ผลของสารเคมีต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการปักแจกันดอกไม้2. ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม้ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2540 : ระบบขนส่งและคงคลังพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง (นักวิจัยร่วม)
เอกสารวิชาการ
  วารสาร
 • Boonyakiat , D and T. Phatchayo, . 2003 . Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality of Minimally Processed Vegetables . Acta Horticulturae . 1 (600) : 319-321.
 • Boonyakiat , D . 2003 . Effect of packaging materials on shelf-life and physico chemical changes during storage of lycheefruit . Acta Hort. 553, . 2001 : 611-612.
 • Boonyakiat , D . 2003 . Postharvest Handling of Vegetables in The Royal Project Foundation . Acta Hort. 604, . 2003 : 625-630.
 • Boonyakiat , D . 2003 . Postharvest losses of highland vegetables in tailand . Acta Hort. 483 , . 1999 : 251-254.
 • Boonyakiat , D. and T. Yantarasi. . 2003 . Relationship between dry juice sac and quality of fremont. . Acta Hort. 553, . 2001 : 309-310.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ทองใหม่ แพทย์ไชโย. 1995 . ผลของเอทธานอลต่อโรคแอนแทรคโนสของผลท้อ . วารสารเกษตร . 11 (3) : 232-236.
 • Yuen C.M.C., , N. Caffin , D. Boonyakiat. 1994 . Effect of calcium infiltration on ripening of avocados of different maturities . Aust. J. of Expt. Agri . 34 (4) : 123-126.
 • Hopkirk G., D. Boonyakiat, P. Boon-Long.. 1990 . Postharvest handling of temperate crops in Thailand . Acta Hort (279) : 487-491.
 • ดนัย บุณยเกียรต, R.A. Spotts , D.G. Richardson, . 1986 . Effects of chlorogenic acid and arbutin on growth and spore germination of decay fungi . HortScience . 21 (2) : 309-310.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2545 . ผลของการเก็บเกี่ยวรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผลลำไย (Effect of Low Temperature Storage on Quality of Longan Fruit) . วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Sci.) . 33 (4) : 203-208.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , กฤษฎา บุตรพลอย . 2545 . ผลของเอทธานอลและอะซีตัลดีไฮด์ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวและคุณภาพของผลส้มเขียวหวาน (Effect of Ethanol and Acetaldehyde on Green Mold Control and Fruit Quality of Tangerine) . วารสารเกษตร (Journal of Agriculture) . 18 (2) : 110-118.
 • เสาวคนธ์ นุสติ, ดนัย บุณยเกียรติ . 2545 . ผลของการเคลือบผิวด้วยสารอิมัลชันและไคโตแซนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสาลี่ (Effect of Emulsion and Chitosan Coating on Postharvest Quality of Pear ( Pyrus pyrifolia Nakai) ) . วารสารเกษตร . 18 (1) : 24-32.
 • นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ. 2543 . การชะลอการสุกและการแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยการเคลือบผิวด้วยอีมัลชั่น . วารสารเกษตร . 16 .
 • Boonyakiat D.. 2542 . Postharvest losses of highland vegetables in Thailand . Acta Hort (483) : 251-254.
 • ธเนศวร์ สรีแก้ว, ดนัย บุณยเกียรติ . 2541 . ผลของความร้อนต่อการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ . วารสารเกษตร . 14 (2).
 • ทองใหม่ แพทย์ไชโย, ดนัย บุณยเกียรติ . 2541 . คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ . วารสารเกษตร . 14 (1) : 52-61.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , มาโนช ปราครุฑ, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ. 2540 . คุณภาพของผลพลับพันธุ์ Xichu ที่กำจัดความฝาดโดยสภาพสูญญากาศ . วารสารเกษตร . 13 (2) : 117-126.
 • เพชรดา อยู่สุข, ดนัย บุณยเกียรติ . 2540 . ผลของการใช้ความร้อนและสารละลายแคลเซียมที่มีต่อการสะท้านหนาวในพริกหวาน . วารสารเกษตร . 13 (2).
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ทองใหม่ แพทย์ไชโย. 2536 . อายุการเก็บรักษาของดอกเบญจมาศและดอกคาร์เนชั่น . วารสารเกษตร . 9 (3) : 196-203.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ยงยุทธ ข้ามสี่.. 2534 . ผลของสารเคมีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกอัลสโตรมีเรีย . วารสารเกษตร . 7 (3) : 323-329.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ยงยุทธ ข้ามสี่. 2532 . ผลของการเก็บรักษาพันธุ์และการใช้สารเคมีต่อคุณภาพของแกลดิโอลัส . วารสารเกษตร . 5 (2) : 115-122.
 • D. Boonyakiat, P.M. Chen, R.A. Spotts , D.G. Richardson. 2530 . Effect of harvest maturity on decay and postharvest life of d' Anjuo pear . Hort.Science . 31 : 131-139.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2545 . คู่มือ การจัดการกระบวนหลังการเก็บเกี่ยว , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 56 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2545 . คู่มือ การจัดชั้นคุณภาพผัก , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 192 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2545 . คู่มือการลดอุณหภูมิและการขนส่ง , กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 29 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , P. Samitamana, Y. Khamsee.. 2530 . "Posthavest handling of Highland produce to Develop Economically Viable Crops to Replace Opium Based. , Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Thailand..

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ดนัย บุณยเกียรติ , อังสนา อัครพิศาล . 2540 . ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 239 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2540 . สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 226 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2539 . สรีรวิทยาของพืช , ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 216 หน้า.
 • นิธิยา รัตนาปนนท์ , ดนัย บุณยเกียรติ . 2537 . การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 176 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , นิธิยา รัตนาปนนท์. 2537 . การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 146 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . 2534 . โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 114 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • N. Rattanapanone, Boonyakiat , D . . 2000. Effect of packing materials on shelf life and physico-chemical changes during storage of lychee fruit., . Poster session in Postharvest 2000 Conference at Jerusalem Isarael., 4 - 10 February 2000, Jerusalem, Isarael..
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ทองใหม่ แพทย์ไชโย. . 1999. " ความเสียหายของผลสตรอเบอรี่ในระบบตลาดเชียงใหม่ ", . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการของฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง , 1 - 2 April 1999, จ.เชียงใหม่.
 • วิลาวัลย์ คำปวน, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ , ดนัย บุณยเกียรติ . . 1996. " การยืดอายุการเก็บรักษาและการขจัดความฝาดของผลพลับ ", . รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน ครั้งที่ 4 , , 8 - 10 May 1996, จ.สงขลา, Page 22-29.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , วิลาวัลย์ คำปวน , ทองใหม่ แพทย์ไชโย , สุระศักดิ์ ชาญชำนิ. . 1996. "ผลของวัสดุบรรจุต่อคุณภาพผักที่ผักแปรรูปบางส่วน", . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง , 4 - 5 September 1996, จ.เชียงใหม่.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ทองใหม่ แพทย์ไชโย แพทย์ไชโย, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ. . 1996. -, . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง, 4 - 5 September 1996, จ.เชียงใหม่.
 • CMC. Yuen , Boonyakiat , D , G.H. Kim, M.A. Warton, O.A. Amudipe, J. Paton, N. Ratanapanone, P.Samitamana , K. Kuek. . 1995. " Shelf life extension of fruit & vegetable with edible coating.", . Oral session of Australasia on Postharvest Conference, Australia., 18 - 22 September 1995.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2546. , . การประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545 , 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 226-234.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2546. การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ด้วยกรดอาซีติก (Control of Strawberry Posthavest Disease Using Acetic Acid), . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 221-225.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อตัดแต่งพร้อมบริโภค (Factors Affecting The Quality of Fresh-cut Lettuce ), . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 235-244.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2545. คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลสตรอเบอรี่หลังการเก็บเกี่ยว (Physio-chemical of Posthavest Strawberry Fruits), . การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544 , 30 ตุลาคม 2544, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 451-461.
 • ดนัย บุณยเกียรต. . 2545. การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพร, . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, 30 - 31 ตุลาคม 2544, อาคารฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 468-478.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2545. ผลของการบรรจุหีบห่อและสารละลายที่ใช้ล้างต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักกาดหอมห่อ , . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544 , 30 - 31 ตุลาคม 2544, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 462-467.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2544. การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของสวีทเบซิล (Storage and Appropiate Packing of Sweet Basil ( Ocimum basilicum ), . รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, 4 - 5 ตุลาคม 2543, อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองพัฒนาเกษตรที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า 313-324.
 • Boonyakiat D, T. Yantarasri.. . 2543. "Relationship between dry juice sac and quality of Fremont tangerine.", . Poster session in Postharvest 2000 Conference., 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2543, Jerusalem, Isarael..
 • นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ . . 2543. , . การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมโครงการสมองไหลกลับ , 23 - 24 มิถุนายน 2543, สาขาอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • ดนัย บุณยเกียรติ . . 2540. " Performance of bananas and avocados coated with edible coatings under commercial conditions.", . Oral session of End-of-Project Workshop :Disease Control and Storage Life Extension in Fruit., 1 - 30 มกราคม 2540, Chiang Mai, Thailand..
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ทองใหม่ แพทย์ไชโย. . 2539. , . รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน ครั้งที่ 4 ,, 8 - 10 พฤษภาคม 2539, จ.สงขลา, หน้า 42-49.
 • ประสาทพร สมิตะมาน , ดนัย บุณยเกียรติ , C. Yuen , C. Kuek. . 2538. "Control of decay microorganism in tropical fruits using ethanol vapour." , . Poster session of Australasia Postharvest Conferences., 18 - 22 กันยายน 2538.
 • ยงยุทธ ข้ามสี่, ดนัย บุณยเกียรติ . . 2534. "ผลของการลดอุณหภูมิเฉียบพลันหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อ", . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10., 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 21-34.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , วิษณุ สมทรัพย์ , ยงยุทธ ข้ามสี่. . 2534. "ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก", , . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10. , , 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 1-6.
 • วิลาวัลย์ คำปวน, ดนัย บุณยเกียรติ . . 2534. "ผลการใช้ระบบความเย็นต่อเนื่องต่อการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของปวยเหล็ง", . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 10. ,, 28 - 31 กรกฏาคม 2534, ไทย, หน้า 11-20.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ยงยุทธ ข้ามสี่, จิรพงศ์ ผลนาค. . 2532. , . รายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ,, 28 - 30 มิถุนายน 2532, ไทย, 11 หน้า.
 • ดนัย บุณยเกียรติ , ยงยุทธ ข้ามสี่. . 2531. "การใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพในการปักแจกันของดอกแกกลดิโอลัส เบญจมาศ และเยอบีร่า" , , . รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง : เครื่องมือและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม, 24 - 30 กันยายน 2531, หน้า 65-72.

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • ประสาทพร สมิตะมาน , V. Somsap , ดนัย บุณยเกียรติ , เกศิณี ระมิงค์วงศ์ . 1989 . "Improvement of Postharvest techniques to reduce losses of perishable commodities in the highlands of northern Thailand." , 21 Page.
 • ประสาทพร สมิตะมาน , V. Somsap, ดนัย บุณยเกียรติ , เกศิณี ระมิงค์วงศ์ . 1989 . "Research on meristem technology for potato ( Solanum tuberosum ) seed production in the highland to replace opium based agriculture.", , 79 Page.
 • P Boon-Long, T. Sucharitakul, Y. Sukwanachaikul, P. Siriplabpal, C. Srinon, O. Wara-Asavapati, J. Sornsrivichai, ดนัย บุณยเกียรติ , J. Uthaibutr , S Gomonmanee. 1988 . " Passive cooling second phase : Final Report sumitted to IDRC. " , 341 Page.
 • 2542 . ธงชัย ยันตรศรี, ดนัย บุณยเกียรติ , จริญญา พันธุรักษา, วชิราพร เถินมงคล และวิลาวัลย์ คำปวน . เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้แบบไม่ทำลาย, , สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 55 หน้า.
 • Rattanapanone, N, ดนัย บุณยเกียรติ . 2540 . "Effect of packing materials and SO 2 Fumigation on shelf life and physico-chemical changes during storage of litchi fruit." , Research activities in Litchi Project subcontract between TISTR and CMU., 79 หน้า.
 • 2530 . "Posthavest handling of Highland produce to Develop Economically Viable Crops to Replace Opium Based." , Faculture of Agriculture, ChiangMai University, Thailand..
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10 มิถุนายน 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการ"งานโครงการหลวง 2546 และ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3" (กรรมการ)
 • 22 พฤษภาคม 2546 , แต่งตั้งคณะทำงานร่างมาตรฐานมันผรั่ง ถั่วลันเตา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก (กรรมการ)
 • 20 เมษายน 2546 , ขอความอนุเคราะห์ (คณะทำงาน)
กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
 • 9 เมษายน 2546 , แจ้งการนิเทศงานในพื้นที่โครงการเรียนรู้ฯ ปี 46 และขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติงาน (ที่ปรึกษา)
 • 4 มกราคม 2545 , แต่งตั้งคณะกรรมการผ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัีตร ครั้งที่ 36 (กรรมการ)
กรรมการภายในคณะฯ
 • 2 กรกฏาคม 2546 , คณะกรรมการฝ่ายนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า (กรรมการ)
 • 3 มิถุนายน 2546 , คณะกรรมการการควบคุมและดูแลกิจกรรมเชียร์และรับน้องใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรรมการ)
 • 22 พฤษภาคม 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2547 (อนุกรรมการ)
 • 20 พฤษภาคม 2546 , ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 249/2543 และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (กรรมการ)
 • 19 พฤษภาคม 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (นักศึกษารหัส 4508.....) ประจำปีการศึกษา 2545 (กรรมการ)
 • 18 เมษายน 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง (กรรมการ)
 • 1 เมษายน 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
 • 26 มีนาคม 2546 , คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเลืื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้า่ง(1 เมษายน 2546 และ 1 ตุลาคม 2546) (ประธาน)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2546 , แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพิจารณาให้ลำดับขั้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนของภาควิชาพืชสวน (ประธาน)
 • 3 กุมภาพันธ์ 2546 , กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ (ประธาน)
 • 3 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ (กรรมการ)
 • 3 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ (รองประธาน)
 • 3 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (กรรมการ)
 • 3 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับภาควิชา / หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ (ประธาน)
 • 16 ตุลาคม 2545 , คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ภาควิชาพืชสวน (ประธาน)
 • 9 กรกฏาคม 2545 , คณะกรรมการบริหารศูนย์สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (กรรมการ)
 • 2 พฤษภาคม 2545 , คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (กรรมการ)
วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน


  วิทยากรภายนอกสถาบัน (ระดับชาติ)
 • 4 ธันวาคม 2546 - 7 มกราคม 2547 , พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย , กองแปลและวิเทศสัมมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2546 , ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการตลาด , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2546 , การจัดการภายในโรงคัดบรรจุ , ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2546 , ความสำคัญของมาตรฐานผักโครงการหลวง , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2546 , ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ , สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2546 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุงแล้ว"การพัฒนาสารเครือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในนำ้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสี่ชนิด" , โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2546 , การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของโครงการหลวง , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2546 - 25 กันยายน 2546 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2546 - 14 สิงหาคม 2546 , ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน , คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2546 - 28 มิถุนายน 2546 , ผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 29 เมษายน 2546 , การใช้คู่มือวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว , ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2546 , การประกันคุณภาพผลผลิต , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2546 , การประกันคุณภาพผลผลิต , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 31 มกราคม 2546 , การประกันคุณภาพผลผลิต , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2545 , วิทยากร " ครบเครื่องเรื่องส้ม" , สถาบันราชภัฏเชียงราย วิทยวิทยาเขตฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2545 , " Posthavest Handling System of Ornamental Plants." , คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2544 , วิทยากร " คุณภาพ มาตรฐานวัตถุดิบและการจัดการสรอเบอรี่หลังการเก็บเกี่ยว " , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2544 - 15 มิถุนายน 2544 , ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2545 , มูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ "การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน " , สำนักงานกองทุนสนับนุนการวิจัย (สกว.) , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2543 - 2 พฤศจิกายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลบทความวิจัย "ผลของอายุและปริมาณ CO 2 ต่ออายุการเก็บรักษาถั่วฝักยาว " , วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง , ไทย
 • 22 กันยายน 2543 , การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวส้ม , ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิภาค ภาคเหนือ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2543 , แนวคิดการพัฒนาวิจัยในกลุ่มผักและผลไม้ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2543 - 10 กรกฏาคม 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2543 - 5 เมษายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2543 - 5 เมษายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 17 ธันวาคม 2542 , วิทยาการส้ม : ทางเลือกปัจจุบันสู่อนาคต , สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน , ไทย
 • 1 กันยายน 2542 - 6 ตุลาคม 2542 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2542 - 3 มิถุนายน 2542 , ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เรื่อง "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา " , - ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย
 • 1 - 15 พฤษภาคม 2542 , " การเปรียบเทียบผลการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เมื่อใช้กล่องและวัสดุกันกระแทกประเภทต่างๆสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภค" , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) , ไทย
 • 19 มีนาคม 2542 , " การสังเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อการปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงเก็บเกี่ยว) " , ศูนย์วิจัยและบริการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) , ไทย


  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพนอกสถาบัน (ระดับชาติ)
 • 18 พฤศจิกายน 2546 , ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2546 - 6 ตุลาคม 2546 , เรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2546 - 6 ตุลาคม 2546 , เรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
 • 7 - 21 มกราคม 2546 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2545 - 24 ธันวาคม 2545 , ผู้ทรงคุณวุฒิ "ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอของบประมาณประจำปี 2547 " , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 8 - 11 ตุลาคม 2544 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา , คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 เมษายน 2544 , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2543 - 31 มกราคม 2544 , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2543 - 9 กุมภาพันธ์ 2544 , ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอทางวิชาการของแผนงานการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัย (Peer Review) , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 21 - 28 พฤศจิกายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ "ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงรับประทานสุกบางพันธุ์" , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , ไทย
 • 5 - 20 กันยายน 2543 , ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินผลบทความวิจัย "การปรับปรุงคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายขาววอลเตอร์โอมาย 4N (Dendrobium Oumae 4N) , วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2543 - 10 กรกฏาคม 2543 , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 20 มกราคม 2542 - 21 กุมภาพันธ์ 2542 , ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา" , ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย


  กรรมการวิทยานิพนธ์นอกสถาบัน (ระดับชาติ)
 • 6 กันยายน 2545 , กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ , สาขา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย


  กรรมการพิจารณาหลักสูตร (ระดับชาติ)
 • 6 กันยายน 2545 , คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว , สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2544 , กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย , ไทย
 • 19 - 23 พฤศจิกายน 2544 , ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ
 • 24 พฤศจิกายน 2546 , ประชุมกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ , อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2546 , การตลาดวิชาการเชิงรุก และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 กันยายน 2546 , หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป ( GMP ) , งานคัดบรรจุและจัดส่ง มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 11 July 2003 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Quality in Chains , เมือง Wageningen , Netherland
 • 10 มิถุนายน 2546 , ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 10 - 19 August 2002 , ไปดูงานข้อมูลการผลิตและตลาดลำไย , ฝู่โจว , ผู่เถี่ยน , เซี่ยงไฮ้ , China
 • 21 - 26 July 2002 , ไปดูงานการจัดการตลาดหลังการเก็บเกี่ยวลำไย , กวางเจา และ ฮ่องกง , China
 • 9 - 18 March 2002 , A Regional Seminar on Alternative Development : Sharing of Experiences and good Practices on Microcredits, Revolving Funds and Marketing , หลวงพระบาง , Lao
 • 26 February 2002 - 6 March 2002 , โครงการ "การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยส่งออก" , , China
 • 7 - 13 August 2001 , ดูงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดลำไยส่งออก , ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ,
 • 7 - 13 July 2001 , เสนอผลงานวิจัยด้านการควบคุมสภาพบรรยากาศ , เมืองรอตเตอร์คัม , Netherland
 • 25 March 2000 - 5 April 2000 , เสนอผลงานวิจัยที่ " 4 th International Conference on Postharvest Science Jerusalem Israel March 26-31 , 2000 , เมืองเจรูซาเลม , Israel
 • 25 October 1997 - 2 November 1997 , เสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ " Quality of Fresh and Fermented Vegetables และเสนอผลงานวิจัย " , กรุงโซล , Korea
 • 24 January 1997 - 10 February 1997 , โครงการวิจัย Study of Degradation mechanisms of Colour , Firmness and Aroma of litchi Fruit after Harvesting and Development of Adapted Postharvest treatments. , , France
 • 31 July 1996 - 11 August 1996 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ " Postharvest 96 " , เมือง Taupo , Newzealand
 • 3 October 1994 - 16 January 1995 , ฝึกอบรมเรื่อง "Environmental Effects and Biochemical Regulation , มหาวิทยาลัย MIE , Japan
 • 5 - 15 August 1994 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ " 91 st Annual Meeting of the American Society for Horticultural Science." , เมือง Corvallis , United States Of America
 • 16 September 1993 - 3 October 1993 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ "Australasia Conference and ACIAR project meeting" , เมือง Brisbane , Australia
 • 3 - 23 September 1989 , Postharvest Physiology and Handling of Horticulral Crops , ,
 • 10 August 1987 - 13 November 1987 , ฝึกอบรม "17 th International Course in Vegetable Production" , , Netherland
 • 22 June 1987 - 3 July 1987 , "Postharvest Technology of Horticultural crops short Course." , เมือง Davis , United States Of America
 • 9 - 16 December 1984 , เข้าร่วมประชุม "Workshop on Asean Coorperation in The Field of Handling Marketing of Horticultural Product" , , Indonesia
 • 9 - 16 December 1984 , ประชุมวิชาการ เรื่อง " 26 th International Horticulture Congress and Exhibition and 99 th ASHS Annual Conference " , เมือง Toronto , Canada
การศึกษา
 • 2526 : Ph.D. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
 • 2523 : M.S. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
 • 2519 : วท.บ.(เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (อารักขาพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล
 • 26 มกราคม 2545 , ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545 , ชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 ธันวาคม 2543 , ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2543 , คณะเกษตรศาสตร์
การรับเครื่องราชฯ
 • 2545 , ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • 2544 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2541 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 , เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 ()
 • 2534 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2532 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)