สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด

 

     เมล็ดที่มีความพร้อมสามารถจะงอกได้แล้ว ต้องได้รับสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการงอกอีกด้วย    การงอกของเมล็ดนั้นเกี่ยวข้องกับขบวนการ ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีภายในเมล็ด และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องได้รับปัจจัยต่างๆ อย่างเหมาะสมได้แก

 

     1. น้ำ  มีบทบาทหลายประการนอกจากจะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัว ยังช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้ด้วย น้ำช่วยทำให้เกิดการทำงาน ของเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารสะสมมาใช้ในการงอกพืชแต่ละชนิดต้องการ ปริมาณน้ำมากน้อยแตกต่างกัน สำหรับเมล็ดพวก บีท คึ่นฉ่าย ผักกาดหอม ต้องการความชื้นในการงอกสูงกว่าพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อย่างไร ก็ตามพืชบางชนิด เช่น ผักโขม ถ้าได้รับน้ำมากเกินไปเมล็ดจะผลิตเมือก ออกมามากและมีผลยับยั้งการงอกได้

 

 

 

     2. อุณหภูมิ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการทำงานของกระบวนการทางชีวเคมี ภายในเมล็ดของพืชแตกต่างกันเช่นกัน พืชแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เท่ากัน นอกจากนั้นการได้รับอุณหภูมิสูงในเวลากลางวันและต่ำในเวลา กลางคืน จะช่วยทำให้เมล็ดงอกได้ดีกว่าในสภาพที่มีอุณหภูมิคงที่ตลอดเวลา อีกด้วย

 

     3. การระบายอากาศ ช่วยทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการหายใจของเมล็ดที่กำลังงอก ในสภาพแปลงเพาะเมล็ดที่มี การระบายน้ำที่ดีนั้นจะมีการระบายอากาศในดินที่ดีด้วยเมล็ดที่ถูกหยอด เมล็ดในระดับลึกเกินไปจึงมักจะไม่สามารถงอกได้ อย่างไรก็ตามพืชบาง ชนิดนั้นต้องการปริมาณออกซิเจนต่ำ จึงงอกได้เมื่อเมล็ดอยู่ใต้น้ำ เช่น ข้าว พืชน้ำ

 

 

 

     4. แสงสว่างไม่มีบทบาทต่อการงอกของเมล็ดพืชส่วนใหญ่ แต่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการงอกของพืชบางชนิด เช่น ผักกาดหอม คึ่นฉ่าย หญ้าบางชนิด ต้องการแสงในการงอกของเมล็ด ในทางตรง กันข้ามพืชบางอย่างไม่ต้องการแสงเลยในการงอก เช่น แพนซี เวอร์บีน่า ดาวเรืองหม้อ หอมหัวใหญ่ จึงต้องใช้วัสดุปิดคลุมแปลงไว้ให้ไม่ได้รับแสง