วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


พิธีวันไหว้ครู - พิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 16 มิถุนายน 2554
ณ อาคารเรียนเดิม : ตึก AB 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Last update 17/06/2554
 

 

      พิธีวันไหว้ครู - พิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

           ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณใต้อาคารเรียนเดิม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มอบเสื้อประจำตำแหน่ง มอบไท-ใส่เข็มให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่่ 4 และในตอนเย็น รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2554 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์จัดให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาใหม่ตามประเพณีล้านนา


 

รูปกิจกรรม

 
 
 
 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642