วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


มอบทุนโครงการบุตรหลานเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last update 23/06/2554
 

 

      มอบทุนโครงการบุตรหลานเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานทุนบุตรหลานเกษตรกร ได้แก่ คุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน , นางอัญชลี  อุไรกุล , น.ส.พิสมัย  ขำทิพพาทีและ น.ส.กัญญารัตน์  ลิ้มทองกุล ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาทุนโครงการบุตรหลานเกษตรกรที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน ในการนี้ อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน , ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุนฯ พร้อมด้วยนางนงเยาว์  แสงคำเฉลียง หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ


 

รูปกิจกรรม

 
 
 
 
                 

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642