วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


การสอบสัมภาษณ์โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2555


Last update 27/06/2554
 

 

     การสอบสัมภาษณ์โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2555
 
 

             งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง AB5-401,402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มโครงอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรจำนวน 120 คน และกลุ่มนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 106 คน และในการนี้หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องทุนที่นักศึกษาจะได้รับให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อมีสิทธิ์ได้เข้ามาศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์แห่งนี้

 

รูปกิจกรรม


 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642