วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

กำหนดการสอบ

Last update :11/09/2558

 
กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาพื้นฐานของคณะเกษตรศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2558
 

กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาพื้นฐานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642