วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 
 

จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2559

สาขาที่รับ โควตา  Admissions เรียนดี กีฬา เด็กดีมีที่เรียน โครงการอื่นๆ รวม จำนวนรับตามแผน
ปีการศึกษา 2559
มารายงานตัวคิดเป็น
ร้อยละของแผน
ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว ออก รหัสนศ. มารายงานตัว
หลักสูตรเศรษศาสตร์เกษตร 37 37 29 24 - - - - - - - - 66 61 100 -
- รับร่วมจาก ม.สงขลา - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
- โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร - - - - - - - - - - 12 12 12 12 - -
- โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - -
หลักสูตรทั่วไป
(7 สาขาวิชา)
118 113 110 104 - - - - 2 2 - - 230 219 360 -
- โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร - - - - - - - - - - 63 62 63 62 - -
- โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร - - - - - - - - - - 34 34 34 34 - -
- โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน - - - - - - - - - - 4 4 4 4 - -
รวม 155 150 139 128 0 0 0 0 2 2 116 115 412 395 460 85.87

 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642