วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

  สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ภาคการศึกษา
ประเมินกระบวนวิชา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
  ปีการศึกษา 2558
- ภาคเรียนที่ 1

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 
 
- ภาคเรียนที่ 2

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 
 
 
ปีการศึกษา 2557

- ภาคเรียนที่ 1

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 

- ภาคเรียนที่ 2

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 
         
 
ปีการศึกษา 2556

- ภาคเรียนที่ 1

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 
 
- ภาคเรียนที่ 2

  - 370: Saiwam 

  - 370: Saiwam 
         
 
ปีการศึกษา 2555

- ภาคเรียนที่ 1
 
  - 370: Saiwam (นักศึกษาไม่เข้าทำการประมิน)
 
- ภาคเรียนที่ 2
 
  - 370: Saiwam  (นักศึกษาไม่เข้าทำการประมิน)
   
 
ปีการศึกษา 2554

- ภาคเรียนที่ 1
 
  - 370: Saiwam 
 
- ภาคเรียนที่ 2
 
  - 370: Saiwam 
 
 
ปีการศึกษา 2553

- ภาคเรียนที่ 1
 
  - 370: Saiwam 

- ภาคเรียนที่ 2
 
  - 370: Saiwam 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944643