วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
ภาคการศึกษา
ประเมินกระบวนวิชา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
       
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
       
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
         
 
ปีการศึกษา 2556

ภาคการศึกษาที่ 1

สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
ภาคการศึกษาที่ 2

สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
         
 
ปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
 
ปีการศึกษา 2554

ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
 
ปีการศึกษา 2553

ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
 
ปีการศึกษา 2552

ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology

ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
         
 
ปีการศึกษา 2551

ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชากีฏวิทยา
  - 357: Entomology

สาขาวิชาโรคพืช
  - 360: Plant Pathology
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642