วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร
ภาคการศึกษา
ประเมินกระบวนวิชา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
 
  ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560   แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 1/2560
  ภาคเรียนที่ 2
    แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 2/2560
 
ปีการศึกษา 2559 - ภาคเรียนที่ 1
    : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 1/2559
- ภาคเรียนที่ 2
: แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 2/2559
ปีการศึกษา 2558
- ภาคเรียนที่ 1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

- ภาคเรียนที่ 2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
ปีการศึกษา 2557

- ภาคเรียนที่ 1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

- ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
  ปีการศึกษา 2556

- ภาคเรียนที่ 1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
- ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
  ปีการศึกษา 2555

   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
     
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
  ปีการศึกษา 2554

- ภาคเรียนที่ 1
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

- ภาคเรียนที่ 2
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
ปีการศึกษา 2553

- ภาคเรียนที่ 1
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

- ภาคเรียนที่ 2
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
ปีการศึกษา 2552

- ภาคเรียนที่ 1
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension

- ภาคเรียนที่ 2
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
ปีการศึกษา 2551

- ภาคเรียนที่ 1
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
 
- ภาคเรียนที่ 2
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  - 351: Agricultural Economics

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  - 368 ธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  - 352: Agricultural Extension
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642