วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ภาคการศึกษา
ประเมินกระบวนวิชา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
 
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 - 356: Animal Science - 356: Animal Science
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2 - 356: Animal Science - 356: Animal Science
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
 
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 - 356: Animal Science - 356: Animal Science
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2 - 356: Animal Science - 356: Animal Science
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
 
ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 1

- 356: Animal Science

- 356: Animal Science
ภาคการศึกษาที่ 2
- 356: Animal Science - 356: Animal Science
 
ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1

- 356: Animal Science

- 356: Animal Science

ภาคการศึกษาที่ 2

- 356: Animal Science

- 356: Animal Science
         
 
ปีการศึกษา 2556

ภาคการศึกษาที่ 1

- 356: Animal Science

- 356: Animal Science
 
ภาคการศึกษาที่ 2

- 356: Animal Science

- 356: Animal Science
         
 
ปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาที่ 1
 
- 356: Animal Science
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
- 356: Animal Science
 
 
ปีการศึกษา 2554

ภาคการศึกษาที่ 1
 
- 356: Animal Science

ภาคการศึกษาที่ 2
 
- 356: Animal Science
 
 
ปีการศึกษา 2553

ภาคการศึกษาที่ 1
 
- 356: Animal Science

ภาคการศึกษาที่ 2
 
- 356: Animal Science
 
 
ปีการศึกษา 2552

ภาคการศึกษาที่ 1
 
- 356: Animal Science

ภาคการศึกษาที่ 2
 
- 356: Animal Science
         
 
ปีการศึกษา 2551

ภาคการศึกษาที่ 1
 
- 356: Animal Science
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
- 356: Animal Science
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642