วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

  สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร ภาคการศึกษา ประเมินกระบวนวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอน
         
  ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
  สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
  ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
  สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
         
  ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
   
  ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
  สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
 
  ปีการศึกษา 2558 - ภาคการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
  - ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
 
ปีการศึกษา 2557

- ภาคการศึกษาที่ 1

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

- ภาคการศึกษาที่ 2

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
         
 
ปีการศึกษา 2556

- ภาคการศึกษาที่ 1

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
- ภาคการศึกษาที่ 2

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
         
 


ปีการศึกษา 2555


- ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
- ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
   
 
ปีการศึกษา 2554

- ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
- ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
 
ปีการศึกษา 2553

- ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

- ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
 
ปีการศึกษา 2552

- ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems

- ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
         
 
ปีการศึกษา 2551

- ภาคการศึกษาที่ 1
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
 
- ภาคการศึกษาที่ 2
 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
  - 366: Agriculutal Systems
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944643