วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

GE คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษา ประเมินกระบวนวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอน
       
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
     
       
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 2/2559
ภาคการศึกษาที่ 2 กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
 
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 2

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
 
ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

ภาคการศึกษาที่ 2


กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290


กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
         
 
ปีการศึกษา 2556

ภาคการศึกษาที่ 1

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
 
ภาคการศึกษาที่ 2


กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290


กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
         
 
ปีการศึกษา 2555


ภาคการศึกษาที่ 1
 
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
ภาคการศึกษาที่ 2

 
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
 
 
ปีการศึกษา 2554

ภาคการศึกษาที่ 1
 
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290


ภาคการศึกษาที่ 2
 
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290
 
 
ปีการศึกษา 2553

ภาคการศึกษาที่ 1
 
กระบวนวิชาฝึกงาน
  - 400100,400290

ภาคการศึกษาที่ 2
 
กระบวนวิชาฝึกงาน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  - 400100,400190,400290

 
 
ปีการศึกษา 2552

ภาคการศึกษาที่ 1
 
กระบวนวิชาฝึกงาน
  - 400100,400290

ภาคการศึกษาที่ 2
 
กระบวนวิชาฝึกงาน
  - 400100,400290
   
 
ปีการศึกษา 2551

ภาคการศึกษาที่ 1
 
กระบวนวิชาฝึกงาน
  - 400100,400290

ภาคการศึกษาที่ 2
 
กระบวนวิชาฝึกงาน
  - 400100,400290
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944643