วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 

 

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ : แยกตามหัวข้อประเมิน
ประจำภาคการศึกษา 2/2556

 

 
ชื่ออาจารย์
กระบวนวิชาที่สอน
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
กมล งามสมสุข
เกวลิน คุณาศักดากุล
เกศินี เกตุพยัคฆ์
จามจุรี โสตถิกุล
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
351466
จิรวัฒน์ พัสระ
จิราพร กุลสาริน
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
จุฑามาส คุ้มชัย
ฉันทลักษณ์ ติยายน
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
ชัยวัฒน์ โตอนันต์
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ชูชาติ สันธทรัพย์
ณัฐพล จงกสิกิจ
356231
356261
356490
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ณัฐา โพธาภรณ์
ดนัย บุณยเกียรติ
ดรุณี นาพรหม
ต่อนภา ผุสดี
ถาวร อ่อนประไพ
ทศพล มูลมณี
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
นิวัติ อนงค์รักษ์
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
ประทานทิพย์ กระมล
ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
พรสิริ สืบพงษ์สังข์
พรสุข ชัยสุข
พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
พิชัย คงพิทักษ์
พิทยา สรวมศิริ
มินตรา ศีลอุดม
เยาวเรศ เชาวนพูนผล
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
รัชดาวรรณ ชีวังกูร
รุจ ศิริสัญลักษณ์
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
วรรณพร ทะพิงค์แก
วีณัน บัณฑิตย์
ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
ศันสนีย์ จำจด
ศิวาพร ธรรมดี
ศุภมิตร เมฆฉาย
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
353490
สรัญยา วัลยะเสวี
สัญชัย จตุรสิทธา
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
สุนทร คำยอง
สุรพล เศรษฐบุตร
สุรินทร์ นิลสำราญจิต
สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
แสงทิวา สุริยงค์
โสระยา ร่วมรังษี
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
อรอุมา เรืองวงษ์
อังสนา อัครพิศาล
อารี วิบูลย์พงศ์
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หมายเหตุ : 1.00-2.49 = ควรปรับปรุง, 2.50-3.49 = พอใช้, 3.50-5.00 = ดี