สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ : แยกตามหัวข้อประเมิน
ประจำภาคการศึกษา 2/2557

 
ชื่ออาจารย์
กระบวนวิชาที่สอน
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
361210
361471
เกวลิน คุณาศักดากุล
360100
360210
360441
จามจุรี โสตถิกุล
359302
359401
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
351364
351792
จิรวัฒน์ พัสระ
356243
356444
356446
356449
400100
400101
จิราพร กุลสาริน
357360
357418
357494
357498
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
352380
352401
352422-1
352422-2
352715
จุฑามาส คุ้มชัย
359210
359422
359431
359721
ฉันทลักษณ์ ติยายน
359210
359350
359351
359721
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
353471
353701
353791
354311
ชัยวัฒน์ โตอนันต์
360210
360729
360771
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
361210
361461
362401
366707
366722
366789
366893
ชูชาติ สันธทรัพย์
359202
361210
361322
361421
361453
ณัฐพล จงกสิกิจ
356722
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
353210
353761
355411
ณัฐา โพธาภรณ์
359210
359401
359708
ดนัย บุณยเกียรติ
359403
359721
911713
ดรุณี นาพรหม
359210
359360
359452
359463
ต่อนภา ผุสดี
353482
353497
353498
354311
ถาวร อ่อนประไพ
361210
361341
362441
ทศพล มูลมณี
356331
356412
356497
356711
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
359202
359202-2
359360
359466
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
361210
362451
362452
นิวัติ อนงค์รักษ์
361201
361210
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
352313
352380
352743
366731
366791
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
366706
ประทานทิพย์ กระมล
351100
351497
352380
366703
ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
359360
359431
359461
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
357110
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
360210
360407
พรสิริ สืบพงษ์สังข์
351412
351431
351497
351498
พัชรินทร์ ครุฑเมือง
357421
พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
351211
351317
351789
พิชัย คงพิทักษ์
357110
357360
357443
มินตรา ศีลอุดม
356100
356311
เยาวเรศ เชาวนพูนผล
351310
351415
351769
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
357323
357444
357721
รุจ ศิริสัญลักษณ์
352315
352321
352421
352498
352791
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
352103
352332
352731
วรรณพร ทะพิงค์แก
356442
356455
วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
356361
356373
356375
วีณัน บัณฑิตย์
359401
359708
359713
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
353741
354312
ศันสนีย์ จำจด
353441
ศิวาพร ธรรมดี
359210
359401
359422
400290
ศุภมิตร เมฆฉาย
356431
356791
356792
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
353210
สรัญยา วัลยะเสวี
360210
360212-001
360212-002
360795
สัญชัย จตุรสิทธา
356448
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
356441
สุนทร คำยอง
361498
362301
สุรพล เศรษฐบุตร
352380
352413
352441
สุรินทร์ นิลสำราญจิต
359341
359455
สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
361769
362211
362421
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
356443
356451
356752
แสงทิวา สุริยงค์
353313
353418
353761
โสระยา ร่วมรังษี
359408
359713
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
357210
357442
357733
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
361210
361433
361732
อรอุมา เรืองวงษ์
360210
360304
360701
อังสนา อัครพิศาล
360210
360411
360498
360791
360792
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
352412
352433
352494
352716
หมายเหตุ : 1.00-2.49 = ควรปรับปรุง, 2.50-3.49 = พอใช้, 3.50-5.00 = ดี 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com/ webmaster : Jetnawat Footan