วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 

 

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ : แยกตามหัวข้อประเมิน
ประจำภาคการศึกษา 1/2557

 

 
ชื่ออาจารย์
กระบวนวิชาที่สอน
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
361475
กมล งามสมสุข
366789
เกวลิน คุณาศักดากุล
360470
360796
เกศินี เกตุพยัคฆ์
356432
จามจุรี โสตถิกุล
359702
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
351466
400100
400110
จิรวัฒน์ พัสระ
จิราพร กุลสาริน
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
จุฑามาส คุ้มชัย
359421
359431
359722
ฉันทลักษณ์ ติยายน
359203
359210
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
353311
354311
ชัยวัฒน์ โตอนันต์
360423
360460
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
361461
362401
ชูชาติ สันธทรัพย์
361301
361452
ณัฐพล จงกสิกิจ
356231
356261
356261-2
356791
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
353452
ณัฐา โพธาภรณ์
359210
359405
359410
359413
ดนัย บุณยเกียรติ
359421
359705
ดรุณี นาพรหม
359203
359210
359451
359462
ต่อนภา ผุสดี
353301
353754
354311
ถาวร อ่อนประไพ
362425
362752
ทศพล มูลมณี
356210
356411
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
359202-1
359202-2
359451
359701
400110
911717
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
362451
นิวัติ อนงค์รักษ์
361210
361214
361442
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
351100
352301
352431
352711
400110
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
351451
ประทานทิพย์ กระมล
351100
351200
351320
351451
366702
ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
359431
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
357110
357322
357432
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
360404
360709
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
366701
366711
พรสิริ สืบพงษ์สังข์
351100
351200
351413
พรสุข ชัยสุข
360431
360761
400110
พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
351211
351321
368720
พิกุล โค้วสุวรรณ์
351200
พิชัย คงพิทักษ์
357110
357301
มินตรา ศีลอุดม
356100
356789
เยาวเรศ เชาวนพูนผล
351201
351441
351442
368741
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
357491
357701
357782
รุจ ศิริสัญลักษณ์
352321
352421
352712
352712-801
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
351100
352103
352311
วรรณพร ทะพิงค์แก
356303
วีณัน บัณฑิตย์
359311
359701
359704
400110
905700
ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์
351331
ศิวาพร ธรรมดี
359210
359311
359311-3
359421
359451
400290
ศุภมิตร เมฆฉาย
356725
905700
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
353451
353762
400110
สรัญยา วัลยะเสวี
360403
360783
สัญชัย จตุรสิทธา
356746
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
356242
สุนทร คำยอง
361497
361498
362411
362412
สุรพล เศรษฐบุตร
351100
352323
352413
352721
352721-801
สุรินทร์ นิลสำราญจิต
359301
359753
สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
362211
362424
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
356202
356304
356751
แสงทิวา สุริยงค์
353210
353421-1
โสระยา ร่วมรังษี
359414
359706
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
357210
357325
357711
อนุสนธิ์ อัตตปัญโญ
351301
อรอุมา เรืองวงษ์
360402
อังสนา อัครพิศาล
360400
360497
อารี วิบูลย์พงศ์
366789
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
352331
หมายเหตุ : 1.00-2.49 = ควรปรับปรุง, 2.50-3.49 = พอใช้, 3.50-5.00 = ดี